Ασφάλιση τέκνων για τη λήψη ΒΟΕΑ

Η υπαγωγή στην ασφάλιση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) των τέκνων των ασφαλισμένων του Ταμείου μετόχων και μερισματούχων, για τη χορήγηση του βοηθήματος είναι υποχρεωτική για τα τέκνα που γεννήθηκαν μετά την 8-12-1983 και προαιρετική για τα παιδιά που είχαν γεννηθεί μέχρι 8-12-1983. Η υπαγωγή στην ασφάλιση γίνεται ύστερα από δήλωση του κυρίως ασφαλισμένου γονέα του τέκνου.

Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, το τέκνο δεν εγγραφεί στο ΜΤΑ μέσα σε ένα έτος από τη γέννησή του, τη νομιμοποίηση ή την υιοθεσία του, η εκ των υστέρων εγγραφή και ασφάλισή του στο Ταμείο γίνεται μετά από αίτηση που υποβάλλει ο κυρίως ασφαλισμένος γονέας και αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ/ΜΤΑ. Μετά την παρέλευση πενταετίας από την γέννηση του τέκνου, η ασφάλιση αυτού για το εν λόγω βοήθημα αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμόν Φ.951/42/133589/Σ.1544/14-10-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2673/Β/21-10-2013), συμπληρώθηκε το άρθρο 2 της υπ’ αριθμόν 453090/1983 Κ.Υ.Α., έτσι ώστε τα τέκνα των οποίων οι γονείς είναι μέτοχοι ή μερισματούχοι διαφορετικών Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, δύνανται να ασφαλίζονται για τη χορήγηση του βοηθήματος και από τους δύο (2) γονείς και σε περίπτωση που είναι ήδη ασφαλισμένα και από τους δύο, υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί η διακοπή της ασφάλισής τους από κάποιο από τα δύο Ταμεία (διαβάστε εδώ περισσότερα…).

Δικαιώματα Εγγραφής Τέκνων – Εισφορές

Προκειμένου τα τέκνα να ασφαλιστούν για τη λήψη του προβλεπόμενου βοηθήματος, καταβάλλονται στο ΜΤΑ, από τον γονέα που τα ασφαλίζει, τα εξής:

Εν ενεργεία στρατιωτικοί-μέτοχοι

 1. Εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής ίσο προς το 12% του βασικού μισθού του Μισθολογικού Κλιμακίου του βαθμού της κατηγορίας τους.
 2. Μηνιαία εισφορά, από την πρώτη του μήνα της γέννησης του τέκνου μέχρι το τέλος του μήνα που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις για την καταβολή του βοηθήματος ως ακολούθως:
  • Ποσοστό 3,50% για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα, 2,70% για το τρίτο και 1,30% από το τέταρτο και πλέον τέκνο, υπολογιζόμενο στο βασικό μισθό του Μισθολογικού Κλιμακίου του βαθμού της κατηγορίας τους.

Απόστρατοι-μερισματούχοι που εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι και την 31-12-2016

 1. Εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής ίσο προς το 20% του βασικού μισθού του οποίου το μέρισμα λαμβάνουν κατά την ημερομηνία της αίτηση εγγραφής, στο ύψος που ο μισθός αυτός ανερχόταν την 31-12-2016.
 2. Μηνιαία εισφορά, από την πρώτη του μήνα της γέννησης του τέκνου μέχρι το τέλος του μήνα που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις για την καταβολή του βοηθήματος ως ακολούθως:
  • Ποσοστό 16% για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα, 12% για το τρίτο και 6% από το τέταρτο και πλέον τέκνο, υπολογιζόμενο επί του ακαθαρίστου μηνιαίου μερίσματος που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των μεριδίων των μερίσματος που λαμβάνουν οι μερισματούχοι επί την τιμή μεριδίου που έχει καθοριστεί για το υπολογισμό του βοηθήματος (από 1-7-2013 η ισχύουσα τιμή μεριδίου αποκλειστικά για το ΒΟΕΑ είναι 11,00 €).

   

Απόστρατοι-μερισματούχοι που εξήλθαν από την υπηρεσία από 1-1-2017

 1. Εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής ίσο προς το 12% του βασικού μισθού του Μισθολογικού Κλιμακίου του βαθμού της κατηγορίας τους με τον οποίο μισθοδοτούνταν κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία, στο ύψος που αυτός ανέρχεται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής.
 2. Μηνιαία εισφορά, από την πρώτη του μήνα της γέννησης του τέκνου μέχρι το τέλος του μήνα που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις για την καταβολή του βοηθήματος ως ακολούθως:
  • Ποσοστό 16% για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα, 12% για το τρίτο και 6% από το τέταρτο και πλέον τέκνο, υπολογιζόμενο επί του ακαθαρίστου μηνιαίου μερίσματος που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των μεριδίων των μερίσματος που λαμβάνουν οι μερισματούχοι επί την τιμή μεριδίου που έχει καθοριστεί για το υπολογισμό του βοηθήματος (από 1-7-2013 η ισχύουσα τιμή μεριδίου αποκλειστικά για το ΒΟΕΑ είναι 11,00 €).

Τα παραπάνω ποσοστά εισφορών διαμορφώθηκαν, από 1-1-2017 για μεν τους εν ενεργεία-μετόχους με την υπ’ αρ. Φ.950/58/32018/Σ.6450/17-4-2018 (ΦΕΚ 1485/Β/30-4-2018) Κοινή Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, για δε τους αποστράτους-μερισματούχους με τη υπ’ αρ. Φ.951/4/76989/Σ.18405 όμοια Κ.Υ.Α., τροποποιουμένης αναλόγως της υπ’ αρ. 453090/1983 προαναφερθείσης Κ.Υ.Α.

Σχετικά με τη μηνιαία εισφορά διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
 • Η κράτηση (εισφορά) του 2,7% μετόχων και 12% μερισματούχων στις περιπτώσεις που υπάρχει 3ο τέκνο, αρχίζει από την πρώτη του μήνα που γεννήθηκε το 3ο τέκνο και σε περίπτωση που διακοπούν οι κρατήσεις για το πρώτο τέκνο, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων καταβολής του βοηθήματος, η εισφορά για το τρίτο τέκνο γίνεται 3,5% στους Μετόχους και 16% στους Μερισματούχους από την επομένη της διακοπής. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις που υπάρχει 4ο ή περισσότερα τέκνα.
 • Σε περίπτωση που το μέρισμα καταβάλλεται κατ΄ ισομοιρία σε μέλη χηρεύουσας οικογένειας θανόντος ή κηρυχθέντος σε αφάνεια μετόχου ή μερισματούχου, η προβλεπόμενη εισφορά για την ασφάλιση του κάθε τέκνου υπολογίζεται στο σύνολο του μερίσματος που καταβάλλεται στην ορφανική οικογένεια και όχι στην αναλογία του κάθε δικαιούχου μερίσματος.
 • Σε περίπτωση που το καταβαλλόμενο μέρισμα της χηρεύουσας οικογένειας θανόντος κυρίως ασφαλισμένου αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό της καταβαλλόμενης σύνταξης, η κράτηση υπέρ ΒΟΕΑ υπολογίζεται επί τη βάση των μεριδίων μερίσματος που ελάμβανε ο κυρίως ασφαλισμένος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την αποστολή αιτήσεων - δικαιολογητικών στο ΜΤΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα έγγραφα πρέπει απαραιτήτως να έχουν παραχθεί με σαρωτή εγγράφων (scanner) και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf, έτσι ώστε να είναι ευκρινή κατά την εκτύπωσή τους (το φόντο της σελίδας πρέπει, απαραιτήτως, να είναι λευκού χρώματος). Αρχεία εγγράφων που παράγονται ως φωτογραφίες με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, κινητού τηλεφώνου, tablet κ.λπ., δε γίνονται δεκτά.

Τα ακόλουθα έγγραφα υποβάλλονται μόνον ως πρωτότυπα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του φυσικού Ταχυδρομείου:

 • Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά (μέσω TAXISNET), αλλά μόνο από τις οικείες ΔΟΥ
 • Υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής έχει γίνει μέσω ΚΕΠ ή Αστυνομίας και
 • Επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα τιμολογίων εξόδων κηδείας.

Ασφάλιση τέκνων εν ενεργεία στρατιωτικών – μετόχων

Δικαιολογητικά (τα οποία κατατίθενται στη Μονάδα που υπηρετούν και αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω αυτής)

 1. Δήλωση οικογενειακής κατάστασης εν ενεργεία στρατιωτικού
 2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του τέκνου

Ασφάλιση τέκνων αποστράτων – μερισματούχων

Δικαιολογητικά (e-mail αποστολής: hrdir.mta@haf.gr)

 1. Αίτηση εγγραφής – ασφάλισης τέκνου ασφαλισμένου ΜΤΑ για τη λήψη ΒΟΕΑ
 2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του τέκνου
 3. Αποδεικτικό είσπραξης των σχετικών νόμιμων δικαιωμάτων του Ταμείου, μέσω κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού σε λογαριασμό του ΜΤΑ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό IBAN