Διαγραφή γάμου ή συμφώνου συμβίωσης

Δικαιολογητικά

Σε περίπτωση αποστολής αιτήσεων και δικαιολογητικών στο ΜΤΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τα έγγραφα πρέπει απαραιτήτως να έχουν σκαναριστεί με σαρωτή εγγράφων (scanner) και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf. Έγγραφα που παράγονται με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, κινητού τηλεφώνου, tablet κλπ, δεν γίνονται δεκτά.

*ΠΡΟΣΟΧΗ!: Δικαιολογητικά όπως αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά (TAXISNET), αλλά μόνο από τις οικείες ΔΟΥ, έγγραφα στα οποία η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής έχει γίνει μέσω ΚΕΠ ή Αστυνομίας και επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα τιμολογίων εξόδων κηδείας, υποβάλλονται μόνον ως πρωτότυπα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του φυσικού Ταχυδρομείου.

  1. Αίτηση διαγραφής γάμου ή συμφώνου συμβίωσης
  2. Διαζευκτήριο, Ληξιαρχική Πράξη λύσης συμφώνου συμβίωσης ή Ληξιαρχική Πράξη θανάτου