Δήλωση Απορρήτου και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων του Ε.ΛΟ.Α.Α.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

(Μ.Τ.Α./Ε.ΛΟ.Α.Α.)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή

Ο Ειδικός Λογαριασµός του Μετοχικού Ταµείου Αεροπορίας µε την επωνυµία «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.ΛΟ.Α.Α.)» σέβεται τις ανησυχίες σας σχετικά µε το απόρρητο των προσωπικών δεδοµένων που µας παρέχετε. Θεωρούµε επίσης ότι είναι σηµαντικό να σας ενηµερώσουµε σχετικά µε το πώς χρησιµοποιούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα. Το παρόν κείµενο εκφράζει την πρακτική που εφαρµόζεται για τη συλλογή πληροφοριών και την ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων. Επίσης η διαχείριση και προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η παρούσα Επισήµανση Απορρήτου ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδοµένα που παρέχονται από εσάς είτε περιέρχονται σε γνώση του Ταµείου µας µε οποιονδήποτε τρόπο.

Για ποιους σκοπούς και ποια δεδοµένα συλλέγουµε, σε ποιους τα κοινοποιούµε

Ο «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» συλλέγει και επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε οποιαδήποτε αίτηση µετόχου του, αλλά και περιέρχονται σε γνώση του Ταµείου από την άσκηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών του κατά την κείµενη Νοµοθεσία (ν.δ. 398/1974 κλπ).

Ο «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» επεξεργάζεται τα δεδοµένα, µόνο για τη διαφύλαξη και προαγωγή των κοινωνικοασφαλιστικών και οικονοµικών συµφερόντων των µετόχων του και κατά την άσκηση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του, την τήρηση µητρώου µετόχων του, την είσπραξη εισφορών, για στατιστικούς λόγους και όπου αλλού απαιτείται κατά την κείµενη Κοινωνικοασφαλιστική ή άλλη Νοµοθεσία.

Τα προσωπικά αυτά δεδοµένα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς και οι πληροφορίες ΔΕΝ αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα για άλλους µη σχετικούς σκοπούς, εκτός εάν διαφορετικά διαταχθούµε από το Νόµο ή κατόπιν ρητής συναίνεσης των µετόχων µας.

Πως εξασφαλίζουµε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδοµένων

Τα δεδοµένα τηρούνται σε ηλεκτρονική και έγχαρτη µορφή, στην έδρα του «ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ».

Ο «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα, σύµφωνα µε τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόµους και Κανονισµούς, προκειµένου να διασφαλίσει ότι η συλλογή των προσωπικών δεδοµένων των µετόχων του είναι σύννοµη, ενδεδειγµένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε µη εξουσιοδοτηµένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Για πόσο καιρό αποθηκεύουµε τα δεδοµένα

Τα προσωπικά δεδοµένα που επεξεργάζεται ο «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας, για την εκπλήρωση των καταστατικών του σκοπών και για την εκπλήρωση των εκ του Νόµου υποχρεώσεών του.

Ποια είναι τα δικαιώµατά σας

Έχετε δικαιώµατα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής (δικαίωµα στη λήθη) ή περιορισµού της επεξεργασίας ή αντίρρησης ή ανάκλησης της συγκατάθεσης ή φορητότητας, σχετικά µε τυχόν τηρούµενα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία θα σας διευκολύνουµε να ασκήσετε µε κάθε τρόπο. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηµα προς τον «ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ», τηλ. 210-3675063, ηλεκτρονική διεύθυνση eloaa@haf.gr. Tα δικαιώµατα αυτά µπορεί να περιορίζονται για όσο χρόνο παραµένετε µέτοχοι του «ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» ή εφ’ όσον αυτά τα δικαιώµατα έρχονται σε αντίθεση µε τα έννοµα συµφέροντα του Ταµείου και τις εν γένει έννοµες υποχρεώσεις του µεταξύ άλλων για τήρηση βιβλίων και στοιχείων έναντι Δηµόσιων ή άλλων Αρχών. Επίσης έχετε δικαίωµα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (ταχυδροµική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδοµένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.

Εάν έχετε τις οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά µε τη χρήση των προσωπικών σας δεδοµένων θα καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια να δώσουµε απάντηση στις ανησυχίες σας. Ειδικότερα θα καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουµε εγγράφως εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατός σας στο Ταµείο µας µε οποιονδήποτε τρόπο (εγγράφως, τηλεφωνικά ή µε άλλο τρόπο). Εάν υπάρχει σοβαρός λόγος για τον οποίο δεν µπορούµε να ανταποκριθούµε στο υποβληθέν αίτηµά σας θα σας ενηµερώσουµε εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος για τους λόγους που µας εµποδίζουν να ανταποκριθούµε στο αίτηµά σας.

Εφαρµοστέο Δίκαιο

Επεξεργαζόµαστε τα Δεδοµένα σας σύµφωνα µε την κείµενη Κοινωνικοασφαλιστική Νοµοθεσία, µε το Γενικό Κανονισµό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδοµένων.

Ενηµέρωση Πολιτικής Απορρήτου

Θα ενηµερώνουµε την παρούσα Πολιτική, όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούµε τα Προσωπικά Δεδοµένα σας, θα σας ειδοποιούµε είτε δηµοσιεύοντας µια ειδοποίηση σε εµφανές σηµείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουµε να διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήµατα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πως προστατεύονται τα Δεδοµένα σας.

Δείτε ακόμη: Πολιτική Απορρήτου και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων του ΜΤΑ