Μέλη

Ασφαλισμένοι στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ), δηλαδή μέλη αυτού, είναι:

  • Οι Μέτοχοι, που είναι οι εν ενεργεία στρατιωτικοί της Πολεμικής Αεροπορίας (με εξαίρεση τους υπηρετούντες για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και τους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης) και οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι του ΜΤΑ.
  • Οι Μερισματούχοι, που είναι οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί και οι συνταξιούχοι μόνιμοι υπάλληλοι του Ταμείου.
  • Μετά το θάνατο των ανωτέρω, οι οικογένειες αυτών.