Δήλωση Απορρήτου και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων του Μ.Τ.Α.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ” σέβεται τις ανησυχίες σας σχετικά με το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε. Θεωρούμε επίσης ότι είναι σημαντικό να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Το παρόν κείμενο εκφράζει την πρακτική που εφαρμόζεται για τη συλλογή πληροφοριών και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς, είτε περιέρχονται σε γνώση του Ταμείου μας με οποιονδήποτε τρόπο (αίτηση εγγραφής κλπ).

Για ποιους σκοπούς και ποιά δεδομένα συλλέγουμε, σε ποιους τα κοινοποιούμε

Το “ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ” συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε οιαδήποτε αίτηση μετόχου ή μερισματούχου του, αλλά και περιέρχονται σε γνώση του Ταμείου από την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του κατά την κείμενη Νομοθεσία (α.ν. 1988/1939 κλπ).

Το “ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ” επεξεργάζεται τα δεδομένα μόνο για τη διαφύλαξη και προαγωγή των κοινωνικοασφαλιστικών και οικονομικών συμφερόντων των μετόχων και μερισματούχων του και κατά την άσκηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, την τήρηση μητρώου μετόχων και μερισματούχων του, την είσπραξη εισφορών, για στατιστικούς λόγους και όπου αλλού απαιτείται κατά την κείμενη Κοινωνικοασφαλιστική ή άλλη Νομοθεσία.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς και οι πληροφορίες ΔΕΝ αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα για άλλους μη σχετικούς σκοπούς, εκτός εάν διαφορετικά διαταχθούμε από το Νόμο ή κατόπιν ρητής συναίνεσης των μετόχων και μερισματούχων μας.

Πως εξασφαλίζουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Τα δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή, στην έδρα του ν.π.δ.δ. “ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ”. Το ν.π.δ.δ. “ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ” έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η συλλογή των προσωπικών δεδομένων των μετόχων και μερισματούχων του είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

Για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το ν.π.δ.δ. “ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ” τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας, για την εκπλήρωση των καταστατικών του σκοπών και για την εκπλήρωση των εκ του Νόμου υποχρεώσεών του.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) ή περιορισμού της επεξεργασίας ή αντίρρησης ή ανάκλησης της συγκατάθεσης ή φορητότητας, σχετικά με τυχόν τηρούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία θα σας διευκολύνουμε να ασκήσετε με κάθε τρόπο. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα προς το ν.π.δ.δ. “ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ”, τηλ.: 210 3675005, 210 3675271, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): hrdir.mta@haf.gr.

Tα δικαιώματα αυτά μπορεί να περιορίζονται για όσο χρόνο παραμένετε μέτοχοι ή μερισματούχοι του ν.π.δ.δ. “ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ” ή εφ’ όσον αυτά τα δικαιώματα έρχονται σε αντίθεση με τα έννομα συμφέροντα του Ταμείου και τις εν γένει έννομες υποχρεώσεις του μεταξύ άλλων, για τήρηση βιβλίων και στοιχείων έναντι Δημόσιων ή άλλων Αρχών.

Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ 115 23, Αθήνα, τηλ.: 210 6475600, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Εάν έχετε τις οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να δώσουμε απάντηση στις ανησυχίες σας. Ειδικότερα, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε εγγράφως εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός σας στο Ταμείο μας με οποιονδήποτε τρόπο (εγγράφως, τηλεφωνικά ή με άλλο τρόπο). Εάν υπάρχει σοβαρός λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο υποβληθέν αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος για τους λόγους που μας εμποδίζουν να ανταποκριθούμε.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με την κείμενη Κοινωνικοασφαλιστική Νομοθεσία, με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ενημέρωση Πολιτικής Απορρήτου

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ, είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας.

Δείτε ακόμη: Δήλωση Απορρήτου και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων του Ε.ΛΟ.Α.Α