Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων ΜΤΑ (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α)

Ιστορικό

Με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.2913/2001 (ΦΕΚ 102 Α’/2001) συστάθηκε στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (MTA), ειδικός λογαριασμός, για την ίδρυση Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων ΜΤΑ (ΕΚΟΕΜΑ). Πέρα των ανωτέρω άρθρων, η διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του ΕΚΟΕΜΑ, διέπεται από τις ακόλουθες αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ):

 • Φ.9501/ΑΔ 933243/10-10-2001 (ΦΕΚ 1417/Β’/22-10-2001)
 • Φ.951.11/ΑΔ 927471/Σ.560/19-03-2003(ΦΕΚ 387/Β’/2-4-2003)
 • Φ.951.11/876470/Σ.382/(ΦΕΚ 929/Β’/26-03-2012)

Σκοπός

Σκοπός του ΕΚΟΕΜΑ είναι η οικονομική ενίσχυση των μερισματούχων του ΜΤΑ.

Διοίκηση

Ο ΕΚΟΕΜΑ διοικείται από το ΔΣ/ΜΤΑ, τον Γενικό Διευθυντή του ΜΤΑ και τον Διευθυντή του ΕΚΟΕΜΑ, στελεχώνεται δε από στρατιωτικό προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) που τοποθετείται στο ΜΤΑ με μέριμνα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).

Πόροι

Στον ΕΚΟΕΜΑ περιέρχονται οι ακόλουθοι πόροι:

 • Μηνιαία εισφορά ποσοστού 0,85%, η οποία υπολογίζεται στις ίδιες αποδοχές του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού, στις οποίες υπολογίζεται και η υπέρ του ΜΤΑ μηνιαία κράτηση.
 • Μηνιαία εισφορά ποσοστού 2%, η οποία υπολογίζεται στο καταβαλλόμενο μέρισμα στους μερισματούχους από το ΜΤΑ.
 • Μηνιαία εισφορά, ποσοστού 4%, η οποία υπολογίζεται στο καταβαλλόμενο μέρισμα στους μερισματούχους από το ΜΤΑ και μέχρι συμπλήρωσης χρόνου ασφάλισης στον ΕΚΟΕΜΑ ίσο με το χρόνο ασφάλισης στο ΜΤΑ (Φ.951.11/876470/Σ.382/(ΦΕΚ 929/Β’/26-03-2012).
 • Κρατήσεις ποσοστού 3%, υπολογιζόμενες στις αποζημιώσεις οδοιπορικών εξόδων εσωτερικού και εξωτερικού (εκτέλεσης υπηρεσίας και μεταθέσεως), ως και στις πάσης φύσεως αποζημιώσεις εξωτερικού των στρατιωτικών της ΠΑ.
 • Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα, καθώς και κάθε άλλη χαριστική προσφορά και παροχή.
 • Εισφορές από δραστηριότητες της ΠΑ πέραν της κύριας αποστολής της, καθοριζόμενες με απόφαση του ΥΕΘΑ, προερχόμενες από τα κέρδη διαχείρισης των ιδίων πόρων και γενικά τις πάσης φύσεως εκμεταλλεύσεις της ΠΑ, τις προσόδους μισθωμάτων στρατιωτικών οικημάτων και Λεσχών και τις προσόδους λόγω παροχής υπηρεσιών, εργασιών και πάσης φύσεως διευκολύνσεων – εξυπηρετήσεων της ΠΑ σε τρίτους.

Ανταποδοτικότητα

Τα ετήσια έσοδα του ΕΚΟΕΜΑ διανέμονται κατά το επόμενο έτος, ως ακολούθως:

 • Ποσοστό 10% των εσόδων περιέρχονται στο «Αποθεματικό Κεφάλαιο» του ΕΚΟΕΜΑ, το οποίο έχει σκοπό να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του ΕΚΟΕΜΑ στο μέλλον και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη εκτάκτων ζημιών ή σε ειδικές περιπτώσεις για την αναπλήρωση των ετησίων εσόδων, μετά από απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ και έγκριση του κ. ΥΕΘΑ.
 • Ποσοστό 90% των εσόδων, διανέμονται στους μερισματούχους του ΕΚΟΕΜΑ μετά από πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση του Αρχηγού ΓΕΑ.

Ο υπολογισμός της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται με βάση τα μερίδια που δικαιούται ο μερισματούχος, για τον υπολογισμό του μερίσματος, πολλαπλασιαζόμενων με την εκάστοτε ισχύουσα τιμή του μεριδίου της οικονομικής ενίσχυσης.

Η τιμή του μεριδίου καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ και εγκρίνεται από τον κ. ΥΕΘΑ. Η τιμή του μεριδίου του ΕΚΟΕΜΑ έχει καθορισθεί από 1-1-2022 στο ποσό των 4,00 €.

Περιουσία

Η περιουσία του ΕΚΟΕΜΑ αποτελείται μόνο από διαθέσιμα (μετρητά) τα οποία είναι κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Οικονομικά Στοιχεία

Πατήστε εδώ για μετάβαση στα Οικονομικά Στοιχεία του Ε.K.O.E.M.A

Επικοινωνία

Πατήστε εδώ για μετάβαση στην Επικοινωνία με Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α