Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Αεροπορίας (Ε.ΛΟ.Α.Α.)

Ιστορικό Σύστασης

Σύμφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.2913/2001, το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Στρατιωτικών Αεροπορίας (ΤΑΣΑ) καταργείται από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ∆ικαίου και μετατρέπεται σε Ειδικό Λογαριασμό του Μετοχικού Ταµείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) µε ίδιο προϋπολογισµό, απολογισµό και ισολογισµό, παραµένοντας ως ∆ιεύθυνση ΤΑΣΑ υπαγόµενο στο ΜΤΑ. Στη συνέχεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3648/2008, το Ταµείο µετατρέπεται σε Ειδικό Λογαριασµό του ΜΤΑ µε ίδιο προϋπολογισµό, απολογισµό και ισολογισµό, καλούµενο εφεξής “Ειδικός Λογαριασµός Αλληλοβοηθείας Αεροπορίας” (Ε.ΛΟ.Α.Α.).

Υπαγωγή

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ. Φ.952/2/127489/16-3-2009 ΚΥΑ, ο Ε.ΛΟ.Α.Α. τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, δια του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και λειτουργεί στο ΜΤΑ, από το οποίο είναι διακεκριµένος.

Διοίκηση

Η ∆ιοίκηση και η διαχείριση του Ε.ΛΟ.Α.Α. ασκείται (άρθρο 28 παρ. 3 του Ν.3648/08) από εξαµελή εκ των µετόχων ∆ιοικούσα Επιτροπή, τα µέλη της οποίας διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µετά από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, µε τριετή θητεία. Στην εν λόγω επιτροπή, συµµετέχει και ο ∆ιευθυντής Ε.ΛΟ.Α.Α. ως εισηγητής, χωρίς δικαίωµα ψήφου. Επιπρόσθετα, µε το άρθρο 2 της υπ’ αριθµ. Φ.952/2/127489/26-2-2009 απόφασης µε θέµα “Ρυθµίσεις των Ειδικών Λογαριασµών Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας”, καθορίζεται η διοίκηση, η διαχείριση και η αποζηµίωση της ∆ιοικούσας Επιτροπής.

Αποστολή

Αποστολή του Ε.ΛΟ.Α.Α είναι η απονοµή εφάπαξ βοηθήµατος στους εξερχόµενους από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) µετόχους Αξιωματικούς – Υπαξιωματικούς και στα δικαιούχα µέλη των οικογενειών τους σε περίπτωση θανάτου τους, χρηµατικών αρωγών στους δικαιούχους, καθώς και η χορήγηση στους µετόχους του προκαταβολής έως 60% έναντι του δικαιούµενου εφάπαξ βοηθήµατος.

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση µη θεµελίωσης δικαιώµατος για χορήγηση εφάπαξ βοηθήµατος οι µέτοχοι λαµβάνουν από το Ταµείο ατόκως τις πάγιες καταβληθείσες εισφορές.

Μέτοχοι

 • Οι εν ενεργεία µόνιµοι Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωµατικοί, καθώς και οι αντίστοιχοι Πολεµικής ∆ιαθεσιµότητας που προέρχονται από µονίµους.
 • Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ).
 • Οι Επαγγελµατίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ).
 • Οι µη µονιµοποιηθέντες Εθελοντές και Εθελόντριες.
 • Έφεδροι κατ’ απονοµή αξιωµατικοί (ολυµπιονίκες – παγκόσµιοι πρωταθλητές).

Πόροι

Οι πόροι του Ταµείου καθορίζονται από το άρθρο 21 του Ν.Δ.398/74. Επιπρόσθετα, οι µέτοχοι καταβάλλουν από τις αποδοχές και αποζηµιώσεις που λαµβάνουν, τις ακόλουθες εισφορές στο Ταµείο, προκειµένου τούτο να µπορέσει να ανταποκριθεί στην κοινωνική του αποστολή και έργο του:

 • Ποσοστό 3,9%, προκειµένου να αναγνωρίσουν ως χρόνο µετοχικής σχέσης µε το Ταµείο.
 • Σε κάθε µισθολογική εξέλιξη των µετόχων από το κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο στο αµέσως ανώτερο η προβλεπόµενη στην παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.Δ.398/1974 (Α’ 116) κράτηση υπέρ των Ειδικών Λογαριασµών Αλληλοβοήθειας, που ανέρχεται στο ήµισυ της διαφοράς του βασικού µισθού των δύο κλιµακίων. Σε περίπτωση µισθολογικής εξέλιξης µετόχου σε µισθολογικό κλιµάκιο διάφορο του αµέσως ανώτερου, η κράτηση υπολογίζεται στο ήµισυ της διαφοράς βασικού µισθού µεταξύ του κλιµακίου στο οποίο ήταν καταταγµένος πριν από τη µισθολογική εξέλιξη και του αµέσως ανώτερου.
 • Για τους ονοµαζόµενους ή νεοκατατασσόµενους, η προβλεπόµενη στην παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.Δ.398/1974 (Α΄ 116) κράτηση υπέρ των Ειδικών Λογαριασµών αλληλοβοήθειας ανέρχεται στο ποσοστό 5% επί του βασικού µισθού του µισθολογικού κλιµακίου στο οποίο κατατάσσονται αρχικά.
 • Ποσοστό 5% υπολογιζόµενο στις αποζηµιώσεις που λαμβάνουν για µετακινήσεις τους στο εσωτερικό ή εξωτερικό, για οδοιπορικά έξοδα µεταθέσεων, στις αποζηµιώσεις εξωτερικού, καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε έκτακτο ή προσωρινό επίδοµα και πρόσθετης αµοιβής ή αποζηµίωσης.
 • Επί των µηνιαίων παροχών των οπλιτών και µαθητών των παραγωγικών Σχολών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.

Το Ταµείο, εκτός από τις εισφορές των µετόχων, διαθέτει επίσης και άλλους πόρους, οι κυριότεροι των οποίων είναι:

 • Κράτηση 2%, από τις πληρωµές των δαπανών που γίνονται σε βάρος του προϋπολογισµού της ΠΑ για:
  • Προµήθεια υλικών και εφοδίων.
  • Επισκευές, µετασκευές, κατασκευές και µεταφορές υλικών και εφοδίων.
  • Ανέγερση κτιρίων και κατασκευές εγκαταστάσεων ως και µετασκευές και επισκευές αυτών.
  • Μισθώµατα που καταβάλλονται από την ΠΑ.
 • Οι δωρεές και τα κληροδοτήµατα υπέρ του Ταµείου.
 • Οι τόκοι και οι λοιποί πρόσοδοι της περιουσίας του Ε.ΛΟ.Α.Α.
 • Ετήσια επιχορήγηση του κράτους, που παρέχεται σε ειδικές περιπτώσεις.

Προϋπηρεσία

Αναγνωρίζονται ως χρόνος µετοχικής σχέσης των µετόχων που αναφέρονται στο άρθρο 8, στον οικείο Ειδικό Λογαριασµό Αλληλοβοηθείας, οι κάτωθι υπηρεσίες σε οποιονδήποτε Κλάδο των Ενόπλων ∆υνάµεων ή Σώµα Ασφαλείας ή Λιµενικό Σώµα, ασχέτως της χρονικής περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν αυτές, καθώς και ο χρόνος σπουδών, εφόσον δεν συµπίπτει µε άλλη υπηρεσία, αναγνωριζόµενη ως υπηρεσία µετοχικής σχέσης µε τον Ειδικό αυτό Λογαριασµό:

α.   Ο χρόνος φοίτησης στις Παραγωγικές Σχολές Μονίµων Αξιωµατικών και Υπαξιωµατικών.

β.   Ο χρόνος σπουδών στις Ανώτατες Σχολές, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο της οικείας Σχολής ή η ιδιότητα του τελειόφοιτου ή του φοιτητή αυτής αποτελούν τυπικό προσόν για την κατάταξη στο Σώµα, στο οποίο κατετάγη ο µέτοχος (άρθρο 2 παρ. 6 Ν.2913/2001).

γ.   Ο χρόνος αναδροµικής ονοµασίας ως µονίµων Αξιωµατικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωµατικών.

δ.   Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε µε την ιδιότητα του µονίµου Αξιωµατικού, Ανθυπασπιστή, Υπαξιωµατικού και στρατιώτη.

ε.   Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε µε την ιδιότητα του Εφέδρου Αξιωµατικού ή Ανθυπασπιστή, ή ∆οκίµου Εφέδρου Αξιωµατικού ή Επικούρου Αξιωµατικού.

στ.   Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε µε την ιδιότητα του εθελοντή, ή ανακαταταγµένου Υπαξιωµατικού και στρατιώτη.

ζ.   Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε µε την ιδιότητα του Κληρωτού και έφεδρου οπλίτη.

η.   Προκειµένου περί Αξιωµατικών του Λιµενικού Σώµατος, αναγνωρίζεται ως χρόνος µετοχικής σχέσης στον Ειδικό Λογαριασµό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού και ο χρόνος φοίτησής τους στις Σχολές Εµπορικού Ναυτικού, καθώς και ο χρόνος δεκαοκτάµηνης θαλάσσιας υπηρεσίας στο Εµπορικό Ναυτικό.

Ο χρόνος υπηρεσίας στην περίπτωση στ’ της προηγούµενης παραγράφου, δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος µετοχικής σχέσης προκειµένου περί µετόχων οι οποίοι, πέραν της συµµετοχής τους στους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου υφιστάµενους Ειδικούς Λογαριασµούς των Ενόπλων ∆υνάµεων, τυγχάνουν ή δικαιούνται να καταστούν µέτοχοι και άλλου Ειδικού Λογαριασµού, ο οποίος χορηγεί εφάπαξ παροχές.

Η αναγνώριση του χρόνου µετοχικής σχέσης γίνεται µε απόφαση της οικείας ∆ιοικούσας Επιτροπής, επί τη βάσει των κατά περίπτωση απαιτούµενων δικαιολογητικών και µε καταβολή πρόσθετης µηνιαίας κράτησης, ποσοστού 3,9%, που υπολογίζεται στις λαµβανόµενες αποδοχές κατά τον χρόνο καταβολής της πρόσθετης κράτησης, για τόσο χρονικό διάστηµα, όσο ο αναγνωριζόµενος χρόνος υπηρεσίας. Το υπόλοιπο από τις τυχόν µη καταβληθείς κρατήσεις µέχρι της εξόδου του Στρατιωτικού εκπίπτεται από το εφάπαξ βοήθηµα που θα του καταβληθεί.

Σε όσες περιπτώσεις, για τον αναγνωριζόµενο χρόνο είχε επιβαρυνθεί ο µέτοχος µε κρατήσεις υπέρ οποιουδήποτε εκ των τριών Ειδικών Λογαριασµών Αλληλοβοηθείας των Ενόπλων ∆υνάµεων, το ποσοστό της ανωτέρω πρόσθετης µηνιαίας κράτησης µειώνεται στο ήµισυ (1,95%).

Όσοι από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόµου και εφεξής εξέρχονται από τις Παραγωγικές Σχολές µονίµων Αξιωµατικών και Υπαξιωµατικών, για την αναγνώριση του πραγµατικού χρόνου φοίτησης στις εν λόγω Σχολές ως χρόνου µετοχικής σχέσης, υπόκεινται, επί χρονικό διάστηµα ίσο προς τον αναγνωριζόµενο χρόνο, σε πρόσθετη εισφορά, υπολογιζόµενη κατά τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 14 επί των εκάστοτε αποδοχών του βαθµού τους (Ν.788/1978).

Εκούσια Λύση Μετοχικής Σχέσης (35ετία)

Σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 45 του Ν.4509/2017 οι µέτοχοι των Ταµείων Αλληλοβοηθείας που συµπλήρωσαν 35ετή χρόνο συµµετοχής µπορούν να ζητήσουν την καταβολή του νόµιµου βοηθήµατος και πριν την έξοδό τους από το στράτευµα, οπότε ο µέτοχος δύναται µε αίτησή του να ζητήσει τη διακοπή της µετοχικής σχέσης ή τη διατήρησή της µέχρι την οριστική έξοδό του από το στράτευµα.

Στην περίπτωση της διακοπής της µετοχικής σχέσης διαγράφεται από µέτοχος, παύει η υποχρέωσή του για καταβολή εισφοράς και εξοµοιώνεται µε τους εξελθόντες οριστικά της υπηρεσίας. Στη περίπτωση διατήρησης της µετοχικής σχέσης το ποσό του καταβληθέντος εφάπαξ βοηθήµατος δεν θεωρείται προκαταβολή κατά την έννοια του άρθρου 18 και ως εκ τούτου δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 18 του Ν.Δ.398/1974.

Σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 16/2018 γνωµοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή µε την Φ.952.2/Α∆.3670/Σ.747/21-03-2018/ΓΕΑ/∆6/1 απόφαση ΥΕΘΑ, µέτοχοι που µε τη συµπλήρωση 35ετίας έλαβαν το εφάπαξ βοήθηµα και επέλεξαν να διακόψουν τη µετοχική τους σχέση µε τον Ε.ΛΟ.Α.Α., δεν µπορούν να ζητήσουν τη συνέχιση της, έστω και αν είναι ακόµη εν ενεργεία.

Παροχές

Οι παροχές του Ε.ΛΟ.Α.Α είναι το εφάπαξ χρηµατικό βοήθηµα, η προκαταβολή έναντι εφάπαξ, η χρηµατική αρωγή Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ και η χρηµατική αρωγή Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Ι.Α.

∆ιευκρινίζεται ότι οι παροχές του Ε.ΛΟ.Α.Α. (εφάπαξ βοήθηµα,  βοηθήµατα Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Σ. – Ε.Λ.Χ.Α.Ο.Ι.Α.) είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους και µπορεί να καταβάλλονται αθροιστικώς όλες µαζί εάν συντρέχουν οι απαιτούµενες προϋποθέσεις. Επίσης διευκρινίζεται πως τα ανωτέρω βοηθήµατα δεν υπόκεινται σε κρατήσεις (φόρου εισοδήµατος κλπ).

Πατήστε εδώ για μετάβαση στις Παροχές του Ε.ΛΟ.Α.Α.

Έντυπα

Πατήστε εδώ για μετάβαση στα έντυπα του Ε.ΛΟ.Α.Α

Οικονομικά Στοιχεία

Πατήστε εδώ για μετάβαση στα Οικονομικά Στοιχεία του Ε.ΛΟ.Α.Α.

Επικοινωνία

Πατήστε εδώ για μετάβαση στην Επικοινωνία με τον Ε.ΛΟ.Α.Α.

Ανακοινώσεις

Πατήστε εδώ για μετάβαση στις Ανακοινώσεις

Δήλωση Απορρήτου και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

Πατήστε εδώ για μετάβαση στη Δήλωση Απορρήτου και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων του Ε.ΛΟ.Α.Α