Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το ΙΒΑΝ του ΜΤΑ;

Χρησιμοποιήστε την Ηλεκτρονική Φόρμα Γνωστοποίησης IBAN.

Επιθυμώ να αποστείλω στο Μ.Τ.Α. αίτηση με τα απαιτούμενα συνημμένα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Σε τι μορφή πρέπει να αποστείλω τα έγγραφα;

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την αποστολή αιτήσεων - δικαιολογητικών στο ΜΤΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα έγγραφα πρέπει απαραιτήτως να έχουν παραχθεί με σαρωτή εγγράφων (scanner) και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf, έτσι ώστε να είναι ευκρινή κατά την εκτύπωσή τους (το φόντο της σελίδας πρέπει, απαραιτήτως, να είναι λευκού χρώματος). Αρχεία εγγράφων που παράγονται ως φωτογραφίες με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, κινητού τηλεφώνου, tablet κ.λπ., δε γίνονται δεκτά.

Τα ακόλουθα έγγραφα υποβάλλονται μόνον ως πρωτότυπα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του φυσικού Ταχυδρομείου:

  • Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά (μέσω TAXISNET), αλλά μόνο από τις οικείες ΔΟΥ
  • Υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής έχει γίνει μέσω ΚΕΠ ή Αστυνομίας και
  • Επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα τιμολογίων εξόδων κηδείας.

Πότε μπορώ να υποβάλω τη σχετική αίτηση για να λάβω το Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) που μου αναλογεί;

Την αίτηση για τη χορήγηση του ΒΟΕΑ, μπορείτε να την υποβάλετε από την ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας σας ή της τέλεσης γάμου/ισχύος συμφώνου συμβίωσης και μετά.

Έχω υποβάλει αίτηση προκειμένου να μου χορηγηθεί το Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ). Σε πόσο χρόνο θα μου χορηγηθεί;

Ο χρόνος έγκρισης της χορήγησης του ΒΟΕΑ, που δικαιούστε, είναι περίπου τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής σας, και αφού κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησής σας, μετά την έγκριση, αποστείλετε στο Μ.Τ.Α. το απαιτουμένο αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

Είμαι 21 ετών, επιθυμώ να σπουδάσω στο εξωτερικό και χρειάζομαι χρήματα για τον σκοπό αυτό. Μπορώ να εισπράξω το Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) που μου αναλογεί;

Όχι. Η μοναδική περίπτωση κάποιο παιδί να εισπράξει το αναλογούν ΒΟΕΑ πριν τη συμπλήρωση των 25 ετών είναι η τέλεση γάμου ή η σύναψη συμφώνου συμβίωσης.

Είμαι 23 ετών και επιθυμώ να ξεκινήσω τη δική μου δουλειά χρησιμοποιώντας το δικό κεφάλαιο για αυτό τον σκοπό. Μπορώ να εισπράξω το Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) που μου αναλογεί;

Όχι. Η μοναδική περίπτωση κάποιο παιδί να εισπράξει το αναλογούν ΒΟΕΑ πριν τη συμπλήρωση των 25 ετών είναι η τέλεση γάμου ή η σύναψη συμφώνου συμβίωσης.

Έχω υποβάλει αίτηση παραίτησης από την ενεργό Υπηρεσία χωρίς δικαίωμα σε σύνταξη. Μπορώ να πάρω τις κρατήσεις που έχω καταβάλει υπέρ Μ.Τ.Α.;

Όχι. Οι κρατήσεις αυτές θα συνυπολογιστούν στις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, κατόπιν δική σας αίτησης στον νέο ασφαλιστικό σας φορέα, κατά τον χρόνο που θα υποβάλετε αίτηση συνταξιοδότησης από αυτόν.

Υπηρέτησα ως πολιτικό προσωπικό σε Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας. Δικαιούμαι μέρισμα ή κάποια άλλη παροχή από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας;

Όχι. Αρμόδιο για την επικουρική ασφάλιση του πολιτικού προσωπικού της Π.Α. είναι το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.). Στο Μ.Τ.Α. ασφαλίζεται το στρατιωτικό προσωπικό της Π.Α. και το μόνιμο πολιτικό προσωπικό, αποκλειστικά, του Ταμείου.

Σε ποιά περίπτωση δικαιούμαι να υποβάλω αίτηση στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας για είσπραξη εξόδων κηδείας θανόντος στρατιωτικού της Πολεμικής Αεροπορίας;

Στην περίπτωση που έχετε επιληφθεί της κηδείας και δεν υπάρχει μέλος της χηρεύουσας οικογένειας του θανόντος στρατιωτικού που να δικαιούται να λάβει αναλογούν ποσοστό της στρατιωτικής σύνταξης αυτού και συνακόλουθα και του μερίσματός του. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, εκτός από το ποσό, το οποίο εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου, αρμόδιο να χορηγήσει ως έξοδα κηδείας θανόντος στρατιωτικού της Πολεμικής Αεροπορίας είναι το Οικονομικό Τμήμα του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, το Μ.Τ.Α. χορηγεί συμπληρωματικό ποσό μέχρι το ύψος του τιμολογίου των εξόδων κηδείας και σε κάθε περίπτωση εντός του ύψους του αναλογούντος βοηθήματος πένθους.

Η μητέρα/ο πατέρας μου η οποία/ο οποίος απεβίωσε ήταν σύζυγος στρατιωτικού της Πολεμικής Αεροπορίας. Δικαιούμαι να υποβάλω αίτηση στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας για χορήγηση εξόδων κηδείας;

Όχι. Έξοδα κηδείας (υπό τις ισχύουσες προϋποθέσεις) χορηγούνται μόνο για τους κυρίως ασφαλισμένους στρατιωτικούς της Πολεμικής Αεροπορίας. Για τα μέλη χηρευουσών οικογενειών αρμόδιος φορέας εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση εξόδων κηδείας είναι ο ασφαλιστικός φορέας υγειονομικής περίθαλψης της θανούσης/του θανόντος.