Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το ΙΒΑΝ του ΜΤΑ;

Χρησιμοποιήστε την Ηλεκτρονική Φόρμα Γνωστοποίησης IBAN.

Επιθυμώ να αποστείλω στο ΜΤΑ αίτηση με τα απαιτούμενα συνημμένα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Σε τι μορφή πρέπει να αποστείλω τα έγγραφα;

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την αποστολή αιτήσεων - δικαιολογητικών στο ΜΤΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα έγγραφα πρέπει απαραιτήτως να έχουν παραχθεί με σαρωτή εγγράφων (scanner) και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf, ώστε να είναι ευκρινή. Αρχεία εγγράφων που παράγονται με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, κινητού τηλεφώνου, tablet κλπ, δε γίνονται δεκτά.

Τα ακόλουθα έγγραφα υποβάλλονται μόνον ως πρωτότυπα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του φυσικού Ταχυδρομείου:

  • Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά (μέσω TAXISNET), αλλά μόνο από τις οικείες ΔΟΥ
  • Υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής έχει γίνει μέσω ΚΕΠ ή Αστυνομίας και
  • Επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα τιμολογίων εξόδων κηδείας.

Είμαι 21 ετών, επιθυμώ να σπουδάσω στο εξωτερικό και χρειάζομαι χρήματα για το σκοπό αυτό. Μπορώ να εισπράξω το Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) που μου αναλογεί;

Όχι. Η μοναδική περίπτωση κάποιο παιδί να εισπράξει το αναλογούν ΒΟΕΑ πριν τη συμπλήρωση των 25 ετών είναι η τέλεση γάμου ή η σύναψη συμφώνου συμβίωσης.

Είμαι 23 ετών και επιθυμώ να ξεκινήσω τη δική μου δουλειά χρησιμοποιώντας το δικό κεφάλαιο για αυτό το σκοπό. Μπορώ να εισπράξω το Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) που μου αναλογεί;

Όχι. Η μοναδική περίπτωση κάποιο παιδί να εισπράξει το αναλογούν ΒΟΕΑ πριν τη συμπλήρωση των 25 ετών είναι η τέλεση γάμου ή η σύναψη συμφώνου συμβίωσης.

Έχω υποβάλει αίτηση παραίτησης από την ενεργό Υπηρεσία χωρίς δικαίωμα σε σύνταξη. Μπορώ να πάρω τις κρατήσεις που έχω καταβάλει υπέρ ΜΤΑ;

Όχι. Οι κρατήσεις αυτές θα συνυπολογιστούν στις εισφορές επικουρικής ασφάλισης, κατόπιν δική σας αίτησης στον νέο ασφαλιστικό σας φορέα, κατά τον χρόνο που θα υποβάλετε αίτηση συνταξιοδότησης από αυτόν.

Απεβιώσε ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν στρατιωτικός της Πολεμικής Αεροπορίας, και η μητέρα μου είχε προαποβιώσει. Δικαιούμαι το Βοήθημα Πένθους από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας;

Όχι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας δικαιούστε να εισπράξετε «Έξοδα Κηδείας», εφόσον έχει εκδοθεί στο όνομά σας το αντίστοιχο τιμολόγιο. Διαφορετικά, την αίτηση την υποβάλλει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί το τιμολόγιο. Το ίδιο ισχύει και για το ποσό των εξόδων κηδείας που δικαιούται, επιπλέον, να εισπράξει κάποιος από το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ) ως συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου σε αυτά.

Υπηρέτησα ως πολιτικό προσωπικό σε Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας. Δικαιούμαι μέρισμα ή κάποια άλλη παροχή από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας;

Όχι. Αρμόδιο για την επικουρική ασφάλιση του πολιτικού προσωπικού της Π.Α. είναι το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.). Στο Μ.Τ.Α. ασφαλίζεται το στρατιωτικό προσωπικό της Π.Α. και το μόνιμο πολιτικό προσωπικό, αποκλειστικά, του Ταμείου.