Οργάνωση

Η διοίκηση του Ταμείου ασκείται από τα κατωτέρω όργανα:

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται:

 • Από έναν (1) μερισματούχο ανώτατο αξιωματικό προερχόμενο εκ των ιπταμένων, ως πρόεδρο,
 • από δύο (2) ανωτάτους ή ανωτέρους αξιωματικούς, μετόχους του Ταμείου και κατά προτίμηση ο ένας από αυτούς δικαστικός,
 • από δύο (2) ανωτάτους ή ανωτέρους αξιωματικούς, μερισματούχους του Ταμείου, εκ των οποίων ο ένας πρέπει να προέρχεται από τον οικονομικό κλάδο της Π.Α,
 • από έναν (1) ανώτερο υπάλληλο της Τράπεζας της Ελλάδος και
 • από τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ως μέλος άνευ ψήφου, ως Κυβερνητικός Επίτροπος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΓΕΑ ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού.

Ο Πρόεδρος και τα εκ των μετόχων και μερισματούχων μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν προτάσεως του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου.

Χρέη Αντιπροέδρου εκτελεί ο εκ των μελών, κατά το βαθμό ανώτερος αξιωματικός, μέτοχος ή μερισματούχος και σε περίπτωση ισοβαθμίας ο αρχαιότερος ως προς το χρόνο κτήσεως του βαθμού, προερχόμενος από τον Οικονομικό Κλάδο.

Καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένα μέλος αυτού, ή αξιωματικός ή υπάλληλος του Ταμείου, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ.

Γενικός Διευθυντής του Ταμείου τοποθετείται ανώτατος ή ανώτερος εν ενεργεία Αξιωματικός Οικονομικού της Αεροπορίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος εν ενεργεία Αξιωματικός, τοποθετείται κατάλληλος από τους αποστράτους Οικονομικούς Αξιωματικούς, μερισματούχους του Ταμείου, ανακαλούμενος στην ενεργό υπηρεσία.

Το έργο του Ταμείου διεξάγεται από το Γενικό Διευθυντή, ο οποίος βοηθείται από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό.

Η οργάνωση των υπηρεσιών του Ταμείου ρυθμίζεται με τις διατάξεις του Β.Δ. 472/1964. Σύμφωνα με το εν λόγω Διάταγμα, το ΜΤΑ απαρτίζεται από:

 • Το Γραφείο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Το Γραφείο της Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Τη Γενική Διεύθυνση του ΜΤΑ την οποία απαρτίζουν:
  • H Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών,
  • η Διεύθυνση Λογιστικού,
  • η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης,
  • η Διεύθυνση Μελετών και Επιθεώρησης,
  • η Νομική Υπηρεσία και
  • το Τμήμα Ταμείου.