Δάνεια – Διευκολύνσεις

Χορήγηση Δανείου

Δικαιολογητικά χορήγησης δανείου σε εν ενεργεία στρατιωτικό – μέτοχο

  1. Αίτηση χορήγησης δανείου μετόχου

Δικαιολογητικά χορήγησης δανείου σε απόστρατο – μερισματούχο

  1. Αίτηση χορήγησης δανείου μερισματούχου

Χορήγηση Πιστώσεων

Με την υπ’ αριθμό 11/21-3-12 απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ, έχει ανασταλεί επ’ αόριστον η χορήγηση διατακτικών στους μετόχους και μερισματούχους του Ταμείου.

Ανακοινώσεις για Δάνεια - Διευκολύνσεις