Δάνεια – Διευκολύνσεις

Χορήγηση Δανείων

Χρήσιμα Έντυπα ( e-mail αποστολής: findir.mta@haf.gr )

Κατά την υπ’ αριθμ. 03/02-02-2022 συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας αποφάσισε η χορήγηση των δανείων στις περιπτώσεις μερισματούχων ΜΤΑ που έχουν συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας τους και άνω ανεξαρτήτως εάν υφίσταται διαδοχή στο μέρισμα ή όχι, να διενεργείται με υπογραφή Σύμβασης Εντόκου Τοκοχρεωλυτικού Δανείου και Παροχής Εγγύησης από το δανειολήπτη και από εγγυητή (φυσικό πρόσωπο) που αυτός θα εξασφαλίσει, ο οποίος εγγυητής θα είναι ηλικίας έως (65) ετών.

Χορήγηση Πιστώσεων

Με την υπ’ αριθμό 11/21-3-12 απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ, έχει ανασταλεί επ’ αόριστον η χορήγηση διατακτικών στους μετόχους και μερισματούχους του Ταμείου.

Ανακοινώσεις για Δάνεια - Διευκολύνσεις