Δάνεια – Διευκολύνσεις

Χορήγηση Δανείου

Αίτηση χορήγησης δανείου μετόχου

Αίτηση χορήγησης δανείου μερισματούχου που δεν έχει συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας του

Αίτηση χορήγησης δανείου μερισματούχου που έχει συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας του και άνω

Κατά την υπ’ αριθμ. 03/02-02-2022 Συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας αποφάσισε η χορήγηση των δανείων στις περιπτώσεις μερισματούχων ΜΤΑ που έχουν συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας τους και άνω ανεξαρτήτως εάν υφίσταται διαδοχή στο μέρισμα ή όχι, να διενεργείται με υπογραφή σύμβασης εντόκου τοκοχρεωλυτικού δανείου και παροχής εγγύησης από το δανειολήπτη και από εγγυητή (φυσικό πρόσωπο ) που αυτός θα εξασφαλίσει, ο οποίος εγγυητής θα είναι ηλικίας έως (65) ετών. Δείτε σχετική σύμβαση.

Χορήγηση Πιστώσεων

Με την υπ’ αριθμό 11/21-3-12 απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ, έχει ανασταλεί επ’ αόριστον η χορήγηση διατακτικών στους μετόχους και μερισματούχους του Ταμείου.

Ανακοινώσεις για Δάνεια - Διευκολύνσεις