Αρχική Νέα – Ανακοινώσεις

Νέα – Ανακοινώσεις

Έκτακτο Βοήθημα Μερισματούχων ΜΤΑ Έτους 2019

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ), ανακοινώνει, ότι σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 21/22-10-2019 Απόφασης ΔΣ/ΜΤΑ η οποία εγκρίθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με τη Φ.951.16/ΑΔ.14224/Σ.2753/20-12-19/ΓΕΑ/Δ6/1γ, στις 24 Δεκεμβρίου 2019 θα χορηγηθεί, ένα (1) μηνιαίο μέρισμα, ως έκτακτο βοήθημα έτους 2019.

Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

Με την υπ΄ αριθμ. 11/9-12-19 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, εγκρίθηκε η χορήγηση τριάντα (30) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (ν.398/74 & ν. 4387/16), με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο 10321/24-9-2019 έως Νο 12264 /11-11-2019.

Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

Με την υπ΄ αριθμ. 10/18-11-19 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, εγκρίθηκε η χορήγηση πενήντα τεσσάρων (54) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (ν.398/74 & ν. 4387/16), με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο 11055/14-10-19 έως Νο 11522/23-10-19.

Ανακοίνωση Χρονοδιαγράμματος Προπληρωμών Μηνιαίων Μερισμάτων ΜΤΑ και Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα προπληρωμών των μηνιαίων μερισμάτων ΜΤΑ και ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ για το έτος 2020.

Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

Με την υπ΄ αριθμ. 08/21-10-19 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, εγκρίθηκε η χορήγηση εξήντα τεσσάρων (64) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (ν.398/74 & ν. 4387/16), με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο 9890/12-9-19 έως Νο 11008/11-10-19.

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ε.ΛΟ.Α.Α από 1-1-2019 έως 30-09-2019

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ε.ΛΟ.Α.Α από 1-1-2019 έως 30-09-2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΕΚΟΕΜΑ από 1-1-2019 έως 31-08-2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΕΚΟΕΜΑ από 1-1-2019 έως 31-08-2019

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2019 έως 31/08/2019

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2019 έως 31/08/2019

Κλήρωση Ασκούμενου/-ης Δικηγόρου στο ΜΤΑ

1.     Ανακοινώνεται ότι στις 18 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00’ π.μ., αρμόδια επιτροπή του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) προέβη σε δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.479.1/ΑΔ. 9608 /Σ. 4451 /02-09-2019/ΜΤΑ/ΔΔΠ Πρόσκληση του Ταμείου (ΑΔΑ: ΩΜ2246ΨΧΗ5-9ΓΚ), για την επιλογή ενός (1) ασκούμενου /-ης δικηγόρου στη Νομική Υπηρεσία του ΜΤΑ.

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΕΚΟΕΜΑ από 1-1-2019 έως 31-07-2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων ΕΚΟΕΜΑ από 1-1-2019 έως 31-07-2019
Η σελίδα τροποποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2020