Αρχική Νέα – Ανακοινώσεις

Νέα – Ανακοινώσεις

Χρονοδιάγραμμα Πληρωμών Μισθοδοσίας 2024 Μερισματούχων ΜΤΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20243 Ιανουαρίου  2024ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20242 Φεβρουαρίου 2024ΜΑΡΤΙΟΣ 20244 Μαρτίου 2024ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20243 Απριλίου 2024ΜΑΪΟΣ 20242 Μαΐου 2024ΙΟΥΝΙΟΣ 20244 Ιουνίου 2024ΙΟΥΛΙΟΣ 20242 Ιουλίου 2024ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 20242 Αυγούστου 2024ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20243 Σεπτεμβρίου 2024ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20242 Οκτωβρίου 2024ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20244 Νοεμβρίου 2024ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20243 Δεκεμβρίου 2024

Κλήρωση Ασκούμενου/-ης Δικηγόρου στο Μετοχικό Ταμείo Αεροπορίας

Ανακοινώνεται ότι στις 18 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00’ π.μ., αρμόδια επιτροπή του Ταμείου προέβη σε δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με την υπ’αριθ. Φ.979.1/ΑΔ.8754/Σ.2821/30-08-2023/ΜΤΑ/ΔΔΠ Πρόσκληση για την άσκηση υποψηφίου δικηγόρου στο ΜΤΑ (ΑΔΑ: 9ΜΔ546ΨΧΗ5-Κ7Ζ).Kατά τη διενεργηθείσα ως άνω...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Ακαδημίας 27 10671 ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, επιθυμεί να συνεργαστεί με Ορκωτό Εκτιμητή Ακινήτων, προκειμένου να εκτιμήσει την αξία, αδόμητου οικοπέδου ιδιοκτησίας του ΜΤΑ στο Χαλάνδρι και...

Επιστροφή Κρατήσεων του Ν. 4093/2012 στους νόμιμους κληρονόμους

1. Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 34 του ν.5018/9-2-2023 (ΦΕΚ 25Α΄), ήτοι την διακοπή, από τη μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2023, των μειώσεων που επιβλήθηκαν σύμφωνα με την υποπαρ. Β3...

Εκμίσθωση Α/Δ Αμυγδαλεώνα στην Egnatia Aviation ΕΠΕ και Χορήγηση άδειας λειτουργίας – εκμετάλλευσης πολιτικού αεροδρομίου με την ονομασία «KAVALA / AMYGDALEON “LYDIA”»

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας με την υπ’αριθμ. 23/24-11-2021 Απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ και κατόπιν της Φ.951/ΑΔ.14486/Σ.2589/15-12-21/ΓΕΑ/Δ6 (ΑΔΑ:6ΣΔ86-ΧΣ) Υπουργικής Απόφασης κατακύρωσε την εκμίσθωση έκτασης Α’ συνολικού εμβαδού 79.731 τ.μ., έκτασης Β’ συνολικού εμβαδού 58.408 τ.μ. και όλων των χώρων εντός του...

Εκμίσθωση Α/Δ Σπάρτης στο Λευκόχωμα στο Δήμο Σπάρτης

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας με την Υπ'αριθμ.20/12-10-22/Αποφαση ΔΣ/ΜΤΑ και κατόπιν της Φ.913/1078/Σ.172/30-1-23/ΓΕΑ/Δ6 (ΑΔΑ:6ΨΑΩ6-87Η) Υπουργικής Απόφασης, ενέκρινε το τελικό σχέδιο και υπέγραψε στις 10 Φεβ 23 στην έδρα του ΜΤΑ τη σύμβαση με το Δήμο Σπάρτης, κατόπιν διαπραγμάτευσης – διαβούλευσης,...

Χορήγηση Προκαταβολών Έναντι Εφάπαξ Βοηθήματος Έτους 2023

Ο Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Αεροπορίας (Ε.ΛΟ.Α.Α.) ανακοινώνει ότι κατόπιν της 05/18-04-2023 Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, θα εξεταστεί η χορήγηση προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος έτους 2023. Για τη χορήγηση προκαταβολής έναντι εφάπαξ βοηθήματος, οι μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και...

Φορολόγηση αναδρομικών εξαιτίας της κατάργησης των μειώσεων ν.4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους

Άρθρο 65 του ν.5042/2023 (ΦΕΚ 88Α΄/10-4-2023)«Τα αναδρομικά ποσά, τα οποία προκύπτουν από την 1η.1.2021, μετά την κατάργηση των μειώσεων που είχαν επιβληθεί, σύμφωνα με την υποπαρ. Β.3 της παρ. Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), στα...

Επιστροφή Κρατήσεων του Ν.4093/2012

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι η καταβολή στους δικαιούχους των αναδρομικών ποσών των κρατήσεων του ν.4093/2012 (ετών 2021, 2022 και Α΄ τριμήνου 2023) θα πραγματοποιηθεί με την πληρωμή μερίσματος - ΕΚΟΕΜΑ μηνός Απριλίου 2023, την 4η Απριλίου 2023....

Δάνεια Μ.Τ.Α.

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι με τις υπ' αριθμ. 01/18-01-2023 και 04/02-02-2023 Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ εγκρίθηκε η χορήγηση δανείων σε (1.071) μετόχους και (187) μερισματούχους συνολικού ποσού € 4.776.500,00. Μετά τις ως άνω εγκρίσεις δεν υφίστανται...