Αρχική Νέα – Ανακοινώσεις

Νέα – Ανακοινώσεις

Χρονοδιάγραμμα Προπληρωμών Μηνιαίων Μερισμάτων ΜΤΑ και Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ έτους 2023

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα προπληρωμών των μηνιαίων μερισμάτων ΜΤΑ και ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ για το έτος 2023, ως εξής: ΜΗΝΑΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 4...

Ανακοίνωση Κλήρωσης Ασκούμενου/νης Δικηγόρου στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

Ανακοινώνεται ότι στις 23 Σεπτεμβρίου  2022,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 π.μ.,  αρμόδια Επιτροπή του Ταμείου προέβη σε δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με την υπ'...

Αύξηση τιμής μεριδίου μερίσματος και οικονομικής ενίσχυσης Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.

1. Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Φ.951/5949/Σ985/20-05-2022 Απόφαση Υ.ΕΘ.Α. (ΦΕΚ 2862/τευχ. Β΄/07-06-2022) εγκρίνονται οι Αποφάσεις της υπ΄αριθμ. 02/20-01-2022 συνεδρίασης του Δ.Σ./ΜΤΑ, με τις οποίες...

Χορήγηση Έκτακτου Βοηθήματος Μερισματούχων ΜΤΑ Έτους 2021

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει, ότι σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 24/08-12-2021 Απόφασης ΔΣ/ΜΤΑ η οποία εγκρίθηκε από τον κο Υ.ΕΘ.Α. με τη Φ.951.16/14761/Σ.2644/21-12-21/ΓΕΑ/Δ6/1γ,...

Χρονοδιάγραμμα Προπληρωμών Μηνιαίων Μερισμάτων ΜΤΑ και Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ έτους 2022

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα προπληρωμών των μηνιαίων μερισμάτων ΜΤΑ και ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ για το έτος 2022, ως εξής: ΜΗΝΑΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20225...

Ανακοίνωση Κλήρωσης Ασκούμενου/νης Δικηγόρου στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

Ανακοινώνεται ότι στις 23 Σεπτεμβρίου  2022,  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 π.μ.,  αρμόδια Επιτροπή του Ταμείου προέβη σε δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με την υπ’...

Αλλαγή ημερομηνίας πληρωμής του μερίσματος μηνός Απριλίου

Ανακοινώνεται ότι η πληρωμή των μερισματούχων μηνός Απριλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί 6 Απριλίου 2021 αντί της 2 Απριλίου 2021 λόγω Τραπεζικής Αργίας (Πάσχα Καθολικών).

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 453090/25-11-1983 ΚΥΑ για το ΒΟΕΑ

Με την υπ’ αριθμ. Φ.951.1/ΑΔ.1305/Σ.260/2-2-2021 Κ.Υ.Α., η οποία ισχύει από 24-02-2021 (ΦΕΚ Β΄ 706, ΑΔΑ: ΩΚΠΖ6-ΑΟ0), τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 453090/83 κοινή απόφαση Υφυπουργών...

Αύξηση τιμής μεριδίου μερίσματος και οικονομικής ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 901/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/9-3-2021), εγκρίνονται οι αποφάσεις της υπ' αριθμ. 21/16-10-2020 συνεδρίασης του ΔΣ/ΜΤΑ, με τις οποίες καθορίζεται: α....