ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΗ

331

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Ακαδημίας 27 10671 ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, επιθυμεί να συνεργαστεί με Ορκωτό Εκτιμητή Ακινήτων, προκειμένου να εκτιμήσει την αξία, αδόμητου οικοπέδου ιδιοκτησίας του ΜΤΑ στο Χαλάνδρι και των διαφυγόντων κερδών λόγω μη αξιοποίησής του από το 2006 μέχρι και σήμερα (2023).
Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο Ορκωτό Εκτιμητή Ακινήτων, Εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών (σύμφωνα με την παρ.γ΄ του Ν.4152/2013), να υποβάλει την οικονομική πρότασή του στα γραφεία του ΜΤΑ.
Η πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά, θα επιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΑ και θα ακολουθήσει διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τον Ν.4412/16.
Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία αναφορικά με το υπό εκτίμηση ακίνητο μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα, 210-3675270, 3675286, 3675287 η στο e-mail: opsdir.mta@haf.gr.