Εκμίσθωση της έκτασης του πρώην 2ου ΑΚΕΠ στη Ριτσώνα

464

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας με την υπ’αριθμ.24/13-12-2022 Απόφαση του ΔΣ και την Φ.913/1083/Σ.189/29-1-24/ΓΕΑ/Δ6 Υπουργική Απόφαση, αποδέχτηκε την πρόταση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου  για τη σύναψη σύμβασης εκμίσθωσης της έκτασης του πρώην 2ου ΑΚΕΠ στη Ριτσώνα, έκτασης 177 στρ., στην οποία λειτουργεί Δομή της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 4375/2016 για τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών εξέτασης αιτημάτων ασύλου.