Έντυπα MTA

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την αποστολή αιτήσεων - δικαιολογητικών στο ΜΤΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα έγγραφα πρέπει απαραιτήτως να έχουν παραχθεί με σαρωτή εγγράφων (scanner) και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf, έτσι ώστε να είναι ευκρινή κατά την εκτύπωσή τους (το φόντο της σελίδας πρέπει, απαραιτήτως, να είναι λευκού χρώματος). Αρχεία εγγράφων που παράγονται ως φωτογραφίες με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, κινητού τηλεφώνου, tablet κ.λπ., δε γίνονται δεκτά.

Τα ακόλουθα έγγραφα υποβάλλονται μόνον ως πρωτότυπα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του φυσικού Ταχυδρομείου:

  • Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά (μέσω TAXISNET), αλλά μόνο από τις οικείες ΔΟΥ
  • Υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής έχει γίνει μέσω ΚΕΠ ή Αστυνομίας και
  • Επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα τιμολογίων εξόδων κηδείας.
1Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου) λόγω 25ου έτους
Αφορά:Τέκνα εν ενεργεία στρατιωτικών (μετόχων)
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
2Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου Αποστράτου (Μερισματούχου) λόγω 25ου έτους
Αφορά:Τέκνα Αποστράτων (μερισματούχων)
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
3Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου) λόγω γάμου/συμφώνου συμβίωσης
Αφορά:Τέκνα εν ενεργεία στρατιωτικών (μετόχων)
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
4Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου Αποστράτου (Μερισματούχου) λόγω γάμου/συμφώνου συμβίωσης
Αφορά:Τέκνα Αποστράτων (μερισματούχων)
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
5Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ λόγω ανικανότητας προς εργασία τέκνου εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου)
Αφορά:Εν ενεργεία στρατιωτικούς (μετόχους)
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
6Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ λόγω ανικανότητας προς εργασία τέκνου Αποστράτου (Μερισματούχου)
Αφορά:Αποστράτους (μερισματούχους)
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
7Αίτηση μετόχου για διακοπή ασφάλισης ΒΟΕΑ λόγω ασφάλισης και στο ΜΤΣ ή ΜΤΝ
Αφορά:Εν ενεργεία στρατιωτικούς (μετόχους)
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
8Αίτηση μερισματούχου για διακοπή ασφάλισης ΒΟΕΑ λόγω ασφάλισης και στο ΜΤΣ ή ΜΤΝ
Αφορά:Αποστράτους (μερισματούχους)
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
9Αίτηση χορήγησης βοηθήματος πένθους
Αφορά:Εν ζωή συζύγους Αποστράτων
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
10Αίτηση μεταβίβασης μερίσματος θανόντος – θανούσης μερισματούχου
Αφορά:Μέλη χηρεύουσας οικογένειας Αποστράτου
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
11Δήλωση στοιχείων νέου μερισματούχου
Αφορά:Χηρεύουσες οικογένειες και υπό συνταξιοδότηση στρατιωτικούς
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
12Υπεύθυνη Δήλωση εργασιακής/συνταξιοδοτικής κατάστασης της/του εν ζωή συζύγου
Αφορά:Συζύγους θανόντων στρατιωτικών (εν ενεργεία ή αποστράτων)
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
13Υπεύθυνη Δήλωση συμψηφισμού επιστρεπτέων μερισμάτων με το Βοήθημα Πένθους
Αφορά:Συζύγους θανόντων Αποστράτων
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
14Αίτηση χορήγησης εξόδων κηδείας
Αφορά:Το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί το τιμολόγιο εξόδων κηδείας, όταν δεν υπάρχει σύζυγος του θανόντος/της θανούσης Αποστράτου
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
15Αίτηση οριστικής διαγραφής μερισματούχου
Αφορά:Η αίτηση υποβάλλεται σε περίπτωση θανάτου μερισματούχου χήρας/χήρου θανόντος στρατιωτικού
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
16Αίτηση χορήγησης οικονομικής αρωγής ασφαλισμένου ΜΤΑ
Αφορά:Ασφαλισμένους ΜΤΑ
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
17Αίτηση αναπροσαρμογής μερίσματος λόγω διαδοχικής ασφάλισης
Αφορά:Αποστράτους (μερισματούχους)
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
18Αίτηση επιστροφής κρατήσεων υπέρ ΜΤΑ λόγω μη δικαίωσης σύνταξης
Αφορά:Εξελθόντες από την ενεργό υπηρεσία στρατιωτικούς λόγω αυτεπάγγελτης αποστρατείας
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
19Αίτηση επιστροφής κρατήσεων υπέρ ΒΟΕΑ λόγω μη δικαίωσης μερίσματος
Αφορά:Εξελθόντες από την ενεργό υπηρεσία στρατιωτικούς λόγω παραίτησης ή αυτεπάγγελτης αποστρατείας
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
20Αίτηση επιστροφής κρατήσεων υπέρ ΒΟΕΑ λόγω θανάτου του τέκνου
Αφορά:Ασφαλισμένους ΜΤΑ
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
21Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης
Αφορά:Εξελθόντες από την ενεργό υπηρεσία στρατιωτικούς λόγω παραίτησης ή αυτεπάγγελτης αποστρατείας
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
22Αίτηση εγγραφής γάμου ή συμφώνου συμβίωσης αποστράτου – μερισματούχου
Αφορά:Αποστράτους (μερισματούχους)
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
23Αίτηση διαγραφής γάμου ή συμφώνου συμβίωσης
Αφορά:Ασφαλισμένους ΜΤΑ
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
24Αίτηση εγγραφής – ασφάλισης τέκνου ασφαλισμένου ΜΤΑ για τη λήψη ΒΟΕΑ
Αφορά:Ασφαλισμένους ΜΤΑ
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
25Αίτηση απονομής μερίσματος μετόχου
Αφορά:Εν ενεργεία στρατιωτικούς (μετόχους)
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
26Αίτηση απονομής μερίσματος χηρεύουσας οικογενείας εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου)
Αφορά:Μέλη χηρεύουσας οικογένειας θανόντος στην ενέργεια στρατιωτικού
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
27Αίτηση χορήγησης δανείου μετόχου
Αφορά:Εν ενεργεία στρατιωτικούς (μετόχους)
Προς:e-mail: findir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
28Αίτηση χορήγησης δανείου μερισματούχου που δεν έχει συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας του
Αφορά:Αποστράτους (μερισματούχους)
Προς:e-mail: findir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
29Αίτηση χορήγησης δανείου μερισματούχου ΜΤΑ που έχει συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας του και άνω
Αφορά:Αποστράτους (μερισματούχους)
Προς:e-mail: findir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
30Αίτηση επιστροφής τοκοχρεωλυσίων
Αφορά:Ασφαλισμένους ΜΤΑ
Προς:e-mail: findir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
31Αίτηση επιστροφής τόκων δανείου
Αφορά:Ασφαλισμένους ΜΤΑ
Προς:e-mail: findir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
32Γενική αίτηση προς MΤΑ
33Υπεύθυνη Δήλωση τέκνου για κατάθεση ΒΟΕΑ σε τραπεζικό λογαριασμό με συνδικαιούχο
Αφορά:Δικαιούχα τέκνα του ΒΟΕΑ
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
34Δήλωση Οικογενειακής Κατάστασης εν ενεργεία Στρατιωτικού
Αφορά:Εν ενεργεία στρατιωτικούς (μετόχους)
Προς:e-mail: hrdir.mta@haf.gr (Στο θέμα του e-mail απαιτείται να αναγράφεται με κεφαλαία το ονοματεπώνυμο του αιτούντος/της αιτούσης)
35ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΟΚΟΥ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Αφορά:Μερισματούχους ΜΤΑ

 

Δείτε ακόμη: