Έντυπα MTA

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την αποστολή αιτήσεων - δικαιολογητικών στο ΜΤΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα έγγραφα πρέπει απαραιτήτως να έχουν παραχθεί με σαρωτή εγγράφων (scanner) και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf, ώστε να είναι ευκρινή. Αρχεία εγγράφων που παράγονται με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, κινητού τηλεφώνου, tablet κλπ, δε γίνονται δεκτά.

Τα ακόλουθα έγγραφα υποβάλλονται μόνον ως πρωτότυπα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του φυσικού Ταχυδρομείου:

  • Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά (μέσω TAXISNET), αλλά μόνο από τις οικείες ΔΟΥ
  • Υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής έχει γίνει μέσω ΚΕΠ ή Αστυνομίας και
  • Επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα τιμολογίων εξόδων κηδείας.
1Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου) λόγω 25ου έτους
Αφορά:Τέκνα εν ενεργεία στρατιωτικών (μετόχων)
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
2Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου Αποστράτου (Μερισματούχου) λόγω 25ου έτους
Αφορά:Τέκνα Αποστράτων (μερισματούχων)
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
3Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου) λόγω γάμου
Αφορά:Τέκνα εν ενεργεία στρατιωτικών (μετόχων)
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
4Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου Αποστράτου (Μερισματούχου) λόγω γάμου
Αφορά:Τέκνα Αποστράτων (μερισματούχων)
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
5Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου) λόγω συμφώνου συμβίωσης
Αφορά:Τέκνα εν ενεργεία στρατιωτικών (μετόχων)
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
6Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου Αποστράτου (Μερισματούχου) λόγω συμφώνου συμβίωσης
Αφορά:Τέκνα Αποστράτων (μερισματούχων)
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
7Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ λόγω ανικανότητας προς εργασία τέκνου εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου)
Αφορά:Εν ενεργεία στρατιωτικούς (μετόχους)
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
8Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ λόγω ανικανότητας προς εργασία τέκνου Αποστράτου (Μερισματούχου)
Αφορά:Αποστράτους (μερισματούχους)
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
9Αίτηση μετόχου για διακοπή ασφάλισης ΒΟΕΑ λόγω ασφάλισης και στο ΜΤΣ ή ΜΤΝ
Αφορά:Εν ενεργεία στρατιωτικούς (μετόχους)
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
10Αίτηση μερισματούχου για διακοπή ασφάλισης ΒΟΕΑ λόγω ασφάλισης και στο ΜΤΣ ή ΜΤΝ
Αφορά:Αποστράτους (μερισματούχους)
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
11Αίτηση χορήγησης βοηθήματος πένθους
Αφορά:Εν ζωή συζύγους Αποστράτων
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
12Αίτηση μεταβίβασης μερίσματος θανόντος – θανούσης μερισματούχου
Αφορά:Μέλη χηρεύουσας οικογένειας Αποστράτου
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
13Υπεύθυνη Δήλωση Απογραφικών Στοιχείων νέου μερισματούχου
Αφορά:Χηρεύουσες οικογένειες - υπό συνταξιοδότηση στρατιωτικούς
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
14Αίτηση χορήγησης εξόδων κηδείας
Αφορά:Το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί το τιμολόγιο εξόδων κηδείας, όταν δεν υπάρχει σύζυγος του θανόντος/της θανούσης Αποστράτου
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (μόνο μέσω φυσικού ταχυδρομείου)
15Αίτηση οριστικής διαγραφής μερισματούχου
Αφορά:
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
16Αίτηση χορήγησης οικονομικής αρωγής ασφαλισμένου ΜΤΑ
Αφορά:Ασφαλισμένους ΜΤΑ
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
17Αίτηση αναπροσαρμογής μερίσματος λόγω διαδοχικής ασφάλισης
Αφορά:Αποστράτους (μερισματούχους)
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
18Αίτηση επιστροφής κρατήσεων υπέρ ΜΤΑ λόγω μη δικαίωσης σύνταξης
Αφορά:Εξελθόντες από την ενεργό υπηρεσία στρατιωτικούς λόγω αυτεπάγγελτης αποστρατείας
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
19Αίτηση επιστροφής κρατήσεων υπέρ ΒΟΕΑ λόγω μη δικαίωσης σύνταξης
Αφορά:Εξελθόντες από την ενεργό υπηρεσία στρατιωτικούς λόγω παραίτησης ή αυτεπάγγελτης αποστρατείας
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
20Αίτηση επιστροφής κρατήσεων υπέρ ΒΟΕΑ λόγω θανάτου του τέκνου
Αφορά:Ασφαλισμένους ΜΤΑ
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
21Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης
Αφορά:Εξελθόντες από την ενεργό υπηρεσία στρατιωτικούς λόγω παραίτησης ή αυτεπάγγελτης αποστρατείας
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
22Αίτηση εγγραφής γάμου ή συμφώνου συμβίωσης αποστράτου – μερισματούχου
Αφορά:Αποστράτους (μερισματούχους)
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
23Αίτηση διαγραφής γάμου ή συμφώνου συμβίωσης
Αφορά:Ασφαλισμένους ΜΤΑ
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
24Αίτηση εγγραφής – ασφάλισης τέκνου ασφαλισμένου ΜΤΑ για τη λήψη ΒΟΕΑ
Αφορά:Ασφαλισμένους ΜΤΑ
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
25Αίτηση απονομής μερίσματος μετόχου
Αφορά:Εν ενεργεία στρατιωτικούς (μετόχους)
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
26Αίτηση απονομής μερίσματος χηρεύουσας οικογενείας εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου)
Αφορά:Μέλη χηρεύουσας οικογένειας θανόντος στην ενέργεια στρατιωτικού
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
27Αίτηση χορήγησης δανείου μετόχου
Αφορά:Εν ενεργεία στρατιωτικούς (μετόχους)
Προς:Διεύθυνση Λογιστικού (email: findir.mta@haf.gr)
28Αίτηση χορήγησης δανείου μερισματούχου
Αφορά:Αποστράτους (μερισματούχους)
Προς:Διεύθυνση Λογιστικού (email: findir.mta@haf.gr)
29Αίτηση επιστροφής τοκοχρεωλυσίων
Αφορά:Ασφαλισμένους ΜΤΑ
Προς:Διεύθυνση Λογιστικού (email: findir.mta@haf.gr)
30Αίτηση επιστροφής τόκων δανείου
Αφορά:Ασφαλισμένους ΜΤΑ
Προς:Διεύθυνση Λογιστικού (email: findir.mta@haf.gr)
31Γενική αίτηση προς MΤΑ
Αφορά:
Προς:
32Υπεύθυνη Δήλωση τέκνου για κατάθεση ΒΟΕΑ σε τραπεζικό λογαριασμό με συνδικαιούχο
Αφορά:Δικαιούχα τέκνα του ΒΟΕΑ
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
33Υπεύθυνη Δήλωση εργασιακής/συνταξιοδοτικής κατάστασης της/του εν ζωή συζύγου
Αφορά:Συζύγους θανόντων στρατιωτικών (εν ενεργεία ή αποστράτων)
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
34Υπεύθυνη Δήλωση συμψηφισμού επιστρεπτέων μερισμάτων με το Βοήθημα Πένθους
Αφορά:Συζύγους θανόντων Αποστράτων
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)
35Δήλωση Οικογενειακής Κατάστασης εν ενεργεία Στρατιωτικού
Αφορά:Εν ενεργεία στρατιωτικούς (μετόχους)
Προς:Διεύθυνση Διοικητικού και Παροχών (email: hrdir.mta@haf.gr)

 

Δείτε ακόμη: