Ειδικοί Λογαριασμοί

Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων ΜΤΑ (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α)

O Ειδικός Κλάδος Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων ΜΤΑ (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α) συστήνεται σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του Ν.2913/2001 (ΦΕΚ 102/Α’/2001), με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των μερισματούχων του ΜΤΑ.

Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Αεροπορίας (Ε.ΛΟ.Α.Α)

Αποστολή του Ε.ΛΟ.Α.Α είναι η απονοµή εφάπαξ βοηθήµατος στους εξερχόµενους από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) µετόχους Αξιωματικούς – Υπαξιωματικούς, καθώς και η χορήγηση προκαταβολής έναντι του δικαιούµενου εφάπαξ βοηθήµατος.