Σκοπός

Σκοπός του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) είναι η οικονομική ενίσχυση των ασφαλισμένων του μετόχων και μερισματούχων, με τη χορήγηση σε αυτούς παροχών, όπως είναι το μέρισμα, η οικονομική ενίσχυση ΕΚΟΕΜΑ, το βοήθημα οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας των τέκνων, το βοήθημα πένθους και τα έξοδα κηδείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Νόμο.

Στους σκοπούς του ΜΤΑ επίσης, εντάσσεται και η άσκηση γενικής κοινωνικής πρόνοιας υπέρ των μελών του, με τη χορήγηση διαφόρων διευκολύνσεων, όπως είναι τα δάνεια και η χορήγηση οικονομικής αρωγής.