Αίτηση αναπροσαρμογής μερίσματος λόγω διαδοχικής ασφάλισης