Κλήρωση Ασκούμενου/-ης Δικηγόρου στο Μετοχικό Ταμείo Αεροπορίας

470

Ανακοινώνεται ότι στις 18 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00’ π.μ., αρμόδια επιτροπή του Ταμείου προέβη σε δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με την υπ’αριθ. Φ.979.1/ΑΔ.8754/Σ.2821/30-08-2023/ΜΤΑ/ΔΔΠ Πρόσκληση για την άσκηση υποψηφίου δικηγόρου στο ΜΤΑ (ΑΔΑ: 9ΜΔ546ΨΧΗ5-Κ7Ζ).
Kατά τη διενεργηθείσα ως άνω δημόσια κλήρωση, κληρώθηκε η ασκούμενη δικηγόρος Mαμαλούκα Άννα-Μαρία του Βασιλείου, με Α.Μ. ΔΣΑ: 59136.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην κλήρωση αναπληρωματικών υποψηφίων, κατά την οποία κληρώθηκαν, κατά σειρά, οι εξής:
α. Πρώτη αναπληρωματική υποψήφια η Δήμητρα Λαμπροπούλου
β. Δεύτερος αναπληρωματικός υποψήφιος ο Αντώνιος Βαρλάς-Ζωγράφος