Δάνεια Μ.Τ.Α.

6496

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι με τις υπ’ αριθμ. 01/18-01-2023 και 04/02-02-2023 Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ εγκρίθηκε η χορήγηση δανείων σε (1.071) μετόχους και (187) μερισματούχους συνολικού ποσού € 4.776.500,00. Μετά τις ως άνω εγκρίσεις δεν υφίστανται στο Ταμείο εκκρεμείς αιτήσεις δανειοδότησης και πλέον δεν θα υπάρχει χρόνος αναμονής.