Αναρτήσεις ΜΤΑ στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Η παρούσα σελίδα περιλαμβάνει πράξεις του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας που έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα Δι@ύγεια και παράγεται αυτοματοποιημένα μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service). Την ευθύνη της ορθής ανάρτησης των πράξεων φέρει το όργανο που εξέδωσε την πράξη.

Ημερομηνία ανάρτησης 03/10/2023 14:54
ΑΔΑ 9Μ7Ρ46ΨΧΗ5-82Μ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντήρηση και επισκευή κτιρίων
Ημερομηνία ανάρτησης 03/10/2023 14:53
ΑΔΑ ΨΚ5146ΨΧΗ5-5ΧΣ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για προμήθεια ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού
Ημερομηνία ανάρτησης 03/10/2023 14:51
ΑΔΑ 99ΕΛ46ΨΧΗ5-8ΨΑ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για προμήθεια βιβλίων - περιοδικών - εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων (συνδρομές)
Ημερομηνία ανάρτησης 03/10/2023 14:49
ΑΔΑ 932Ω46ΨΧΗ5-ΞΨΗ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντήρηση και επισκευή κτιρίων
Ημερομηνία ανάρτησης 02/10/2023 14:48
ΑΔΑ 9ΜΞΔ46ΨΧΗ5-Γ3Δ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντηρηση και επισκευή επίπλων και σκευών
Ημερομηνία ανάρτησης 02/10/2023 13:40
ΑΔΑ 9Η0346ΨΧΗ5-ΡΗΕ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)
Ημερομηνία ανάρτησης 02/10/2023 10:23
ΑΔΑ ΨΝΠ246ΨΧΗ5-Λ0Ω
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για ταχυδρομικά τέλη
Ημερομηνία ανάρτησης 29/09/2023 13:14
ΑΔΑ ΨΡ8046ΨΧΗ5-ΑΡ7
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 1-7-2023 ΕΩΣ 31-7-2023
Ημερομηνία ανάρτησης 29/09/2023 12:56
ΑΔΑ 9ΒΧΞ46ΨΧΗ5-2Ο2
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΤΑ
Ημερομηνία ανάρτησης 29/09/2023 09:12
ΑΔΑ ΨΤΕΞ46ΨΧΗ5-0ΦΗ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση Την υποχρέωση για χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα (μετόχων - μερισματούχων)
Ημερομηνία ανάρτησης 29/09/2023 09:14
ΑΔΑ ΨΚΗΗ46ΨΧΗ5-ΒΗΕ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση Την υποχρέωση για χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα (μετόχων - μερισματούχων)
Ημερομηνία ανάρτησης 28/09/2023 12:22
ΑΔΑ ΨΞΜΧ46ΨΧΗ5-ΗΒΓ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)
Ημερομηνία ανάρτησης 28/09/2023 11:54
ΑΔΑ 9Ψ3Κ46ΨΧΗ5-ΑΓΒ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στους Κληρονόμους Σιδηρόπουλο Ιωάννη και Σιδηροπούλου Άννα
Ημερομηνία ανάρτησης 28/09/2023 11:50
ΑΔΑ 6Ζ8Λ46ΨΧΗ5-Γ24
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντήρηση και επισκευή κτιρίων
Ημερομηνία ανάρτησης 28/09/2023 11:43
ΑΔΑ 66ΤΠ46ΨΧΗ5-4ΧΖ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στους Κληρονόμους Χαραλαμπόπουλο Κωνσταντίνο και Χαραλαμποπούλου Άννα - Νίκη
Ημερομηνία ανάρτησης 28/09/2023 11:38
ΑΔΑ ΩΜΖ246ΨΧΗ5-ΠΒΑ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στην κληρονόμο Στυλιανού Ελένη
Ημερομηνία ανάρτησης 28/09/2023 11:33
ΑΔΑ 6ΠΒΦ46ΨΧΗ5-7Ω8
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στους κληρονόμους Παρασκευόπουλο Σταύρο, Παρασκευόπουλο Ευάγγελο, Παρασκευόπουλο Νικόλαο & Παρασκευοπούλου Άννα
Ημερομηνία ανάρτησης 28/09/2023 11:25
ΑΔΑ 6ΓΨ046ΨΧΗ5-ΚΗΛ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στην κληρονόμο Μπαζάνη Μαρία
Ημερομηνία ανάρτησης 28/09/2023 11:22
ΑΔΑ 9Γ5Η46ΨΧΗ5-6ΦΠ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στους κληρονόμους Χαϊδάρογλου Νικόλαο & Χαϊδάρογλου Αντιγόνη
Ημερομηνία ανάρτησης 28/09/2023 11:17
ΑΔΑ 9Ι7Υ46ΨΧΗ5-ΟΜΦ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στις κληρονόμους Παπαχρήστου Φλώρα, Παπαχρήστου Σοφία & Παπαχρήστου Ευαγγελία
Ημερομηνία ανάρτησης 28/09/2023 11:08
ΑΔΑ 6ΑΓΡ46ΨΧΗ5-ΝΣ4
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στην κληρονόμο Μαμανού Ελένη
Ημερομηνία ανάρτησης 28/09/2023 11:04
ΑΔΑ 6ΒΘ146ΨΧΗ5-Ι0Β
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στην Κληρονόμο Γαντζόγια Δρόσω
Ημερομηνία ανάρτησης 28/09/2023 10:40
ΑΔΑ 6ΞΟΟ46ΨΧΗ5-ΞΗ6
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Οφειλών του Ασμχο ε.α. Ηλία Αθανασιάδη ΑΜΑ 606490
Ημερομηνία ανάρτησης 28/09/2023 10:50
ΑΔΑ 6ΖΖΒ46ΨΧΗ5-Π2Δ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στους κληρονόμους Τριανταφύλλου Αθανάσιο, Τριανταφύλλου Ευσταθία & Τριανταφύλλου Αγγελική
Ημερομηνία ανάρτησης 28/09/2023 10:36
ΑΔΑ ΨΤ1Γ46ΨΧΗ5-ΦΗΥ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Επιστροφή δόσης δανείου της μερισματούχου Μίχου Αναστασίας (ΑΜΑ 667650)
Ημερομηνία ανάρτησης 28/09/2023 10:32
ΑΔΑ Ψ8ΟΟ46ΨΧΗ5-ΙΔ1
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Επιστροφή δόσης δανείου του μερισματούχου Παπαβραμόπουλου Ιωάννη (ΑΜΑ 603630)
Ημερομηνία ανάρτησης 27/09/2023 20:11
ΑΔΑ ΩΝΟΧ46ΨΧΗ5-4ΡΓ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΤΑ
Ημερομηνία ανάρτησης 26/09/2023 14:00
ΑΔΑ 9Ν0Ω46ΨΧΗ5-Ε2Β
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
Ημερομηνία ανάρτησης 26/09/2023 13:59
ΑΔΑ ΨΕ5Ο46ΨΧΗ5-ΕΟΨ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
Ημερομηνία ανάρτησης 26/09/2023 13:58
ΑΔΑ ΨΦ8Ζ46ΨΧΗ5-ΦΨΚ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
Ημερομηνία ανάρτησης 26/09/2023 13:42
ΑΔΑ Ω87846ΨΧΗ5-ΧΦ9
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντηρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
Ημερομηνία ανάρτησης 26/09/2023 10:56
ΑΔΑ ΨΑΞ046ΨΧΗ5-ΟΥ5
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Έγκριση Δαπάνης Προμήθειας Τριών (3) Αδειών Ms Office για Κάλυψη Αναγκών Μ.Τ.Α.
Ημερομηνία ανάρτησης 26/09/2023 09:06
ΑΔΑ ΨΘΛΤ46ΨΧΗ5-ΝΜ8
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Εισφορά Υπέρ Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Ημερομηνία ανάρτησης 25/09/2023 13:49
ΑΔΑ 6ΓΞΛ46ΨΧΗ5-Ε7Γ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Επιστροφή Κρατήσεων 4% Λόγω Αναμόρφωσης επί Δαπανών Εξωτερικού
Ημερομηνία ανάρτησης 25/09/2023 12:06
ΑΔΑ 6ΨΒΒ46ΨΧΗ5-ΟΘΓ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Κοινόχρηστες Δαπάνες Ακινήτου Ακαδημίας 27Α Μηνών Ιουλίου – Αυγούστου 2023
Ημερομηνία ανάρτησης 25/09/2023 11:27
ΑΔΑ 914Γ46ΨΧΗ5-5ΧΣ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Κοινόχρηστες Δαπάνες Ακινήτου επί της οδού Συγγρού 350 Αθήνα μηνός Αυγούστου 2023
Ημερομηνία ανάρτησης 18/09/2023 19:55
ΑΔΑ 9ΙΑΣ46ΨΧΗ5-ΦΝ7
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Είδος πράξης ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ημερομηνία ανάρτησης 18/09/2023 19:52
ΑΔΑ Ρ0Ω946ΨΧΗ5-5Β1
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Είδος πράξης ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ημερομηνία ανάρτησης 15/09/2023 14:25
ΑΔΑ 9Ψ8746ΨΧΗ5-ΖΥΥ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (ΡΑΦΙΕΡΕΣ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Μ.Τ.Α
Ημερομηνία ανάρτησης 15/09/2023 13:54
ΑΔΑ 93ΡΘ46ΨΧΗ5-ΛΞΑ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 1-6-2023 ΕΩΣ 30-6-2023
Ημερομηνία ανάρτησης 15/09/2023 13:44
ΑΔΑ ΡΒΓΥ46ΨΧΗ5-0ΞΕ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΧΑΡΤΙ Α4
Ημερομηνία ανάρτησης 15/09/2023 11:33
ΑΔΑ 662046ΨΧΗ5-1Σ4
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για αποκατάσταση τοιχοποιίας
Ημερομηνία ανάρτησης 15/09/2023 09:09
ΑΔΑ ΨΧΣ046ΨΧΗ5-ΑΝΤ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Κοινόχρηστες Δαπάνες μηνός Ιουνίου – Ιουλίου 2023 του επί της Οδού Λυκούργου 9 Αθήνα Ακινήτου, Συνιδιοκτησίας ΜΤΑ
Ημερομηνία ανάρτησης 15/09/2023 09:00
ΑΔΑ 60ΑΧ46ΨΧΗ5-ΒΧ4
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Κοινόχρηστες Δαπάνες Ακινήτου επί της Λεωφόρου Μεσογείων 396 Αθήνα Α΄ Εξάμηνου έτους 2023
Ημερομηνία ανάρτησης 15/09/2023 08:46
ΑΔΑ ΨΝΕ246ΨΧΗ5-ΖΡΖ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ 350 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 23
Ημερομηνία ανάρτησης 13/09/2023 13:03
ΑΔΑ 66Ω546ΨΧΗ5-ΑΘΗ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού
Ημερομηνία ανάρτησης 12/09/2023 08:58
ΑΔΑ Ψ70Ω46ΨΧΗ5-ΦΧΦ
Εκδότης ΜΤΑ/Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.
Είδος πράξης ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ 01/01/2023 ΕΩΣ 31/08/2023
Ημερομηνία ανάρτησης 11/09/2023 11:07
ΑΔΑ 96ΨΠ46ΨΧΗ5-1Ε6
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στις κληρονόμους Αγγελή Έλενα & Αγγελή Μαρία
Ημερομηνία ανάρτησης 11/09/2023 11:02
ΑΔΑ Ψ9Υ046ΨΧΗ5-ΤΨ9
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στην κληρονόμο Ρούση Μαρία
Ημερομηνία ανάρτησης 11/09/2023 10:59
ΑΔΑ 9ΨΝ746ΨΧΗ5-3Ε2
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στον κληρονόμο Λιώτα Γεώργιο
Ημερομηνία ανάρτησης 11/09/2023 10:42
ΑΔΑ 9ΒΣΩ46ΨΧΗ5-Ω7Ζ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στην κληρονόμο Ορφανάκη Γεωργία
Ημερομηνία ανάρτησης 11/09/2023 10:36
ΑΔΑ Ψ0ΞΟ46ΨΧΗ5-ΤΓ3
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στην κληρονόμο Κρασσά Ελένη
Ημερομηνία ανάρτησης 11/09/2023 10:31
ΑΔΑ 6Φ0Α46ΨΧΗ5-Π14
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στους κληρονόμους Μπινιάρη Καλλιόπη, Μπινιάρη Αθανάσιο & Μπινιάρη Χρήστο
Ημερομηνία ανάρτησης 06/09/2023 12:39
ΑΔΑ 67ΥΙ46ΨΧΗ5-ΤΑΤ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΤΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ 01/01/2023-31/08/2023
Ημερομηνία ανάρτησης 05/09/2023 14:32
ΑΔΑ 9Κ7246ΨΧΗ5-Λ7Λ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις
Ημερομηνία ανάρτησης 05/09/2023 14:30
ΑΔΑ 9ΡΙΝ46ΨΧΗ5-Λ6Λ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για γραφική ύλη και μικροαντικείμενα γραφείων
Ημερομηνία ανάρτησης 05/09/2023 14:29
ΑΔΑ 616146ΨΧΗ5-Ξ7Ο
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δικαστικά έξοδα
Ημερομηνία ανάρτησης 05/09/2023 14:27
ΑΔΑ Ψ9ΜΜ46ΨΧΗ5-09Τ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)
Ημερομηνία ανάρτησης 05/09/2023 14:26
ΑΔΑ 98Ο046ΨΧΗ5-8ΩΧ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντήρηση και επισκευή κτιρίων
Ημερομηνία ανάρτησης 31/08/2023 20:11
ΑΔΑ 6ΜΚΤ46ΨΧΗ5-ΣΣΠ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Είδος πράξης ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ημερομηνία ανάρτησης 30/08/2023 19:40
ΑΔΑ ΡΚΨ046ΨΧΗ5-Κ5Α
Εκδότης ΜΤΑ/ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Είδος πράξης ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ημερομηνία ανάρτησης 30/08/2023 19:33
ΑΔΑ 9ΜΔ546ΨΧΗ5-Κ7Ζ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Είδος πράξης ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ/-ΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ Μ.Τ.Α.
Ημερομηνία ανάρτησης 10/08/2023 08:21
ΑΔΑ ΨΔΕΠ46ΨΧΗ5-ΙΣΤ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Είδος πράξης ΣΥΜΒΑΣΗ
Θέμα: Για την πολεοδομική μελέτη άρσης υφισταμένου ρυμοτομικού σχεδίου με πρόταση νέου ρυμοτομικού σχεδίου και διεκπεραίωση – εφαρμογή της τροποποίησης
Ημερομηνία ανάρτησης 09/08/2023 14:06
ΑΔΑ 6ΙΦΩ46ΨΧΗ5-Φ4Η
Εκδότης ΜΤΑ/Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.
Είδος πράξης ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΟΕΜΑ ΑΠΟ 1-1-2023 ΕΩΣ 31-07-2023
Ημερομηνία ανάρτησης 08/08/2023 09:02
ΑΔΑ 611Γ46ΨΧΗ5-ΥΝΣ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΤΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ 01/01/2023-31/07/2023
Ημερομηνία ανάρτησης 04/08/2023 10:40
ΑΔΑ 9Ρ3Ι46ΨΧΗ5-ΜΗΞ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για αμοιβές που εκτελούν ειδικές εργασιες
Ημερομηνία ανάρτησης 04/08/2023 10:37
ΑΔΑ 626Π46ΨΧΗ5-84Ψ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για προμήθεια βιβλίων - περιοδικών - εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων (συνδρομές)
Ημερομηνία ανάρτησης 01/08/2023 14:06
ΑΔΑ ΨΓ4Α46ΨΧΗ5-Ζ91
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στην κληρονόμο Σταυροπούλου Αικατερίνη
Ημερομηνία ανάρτησης 01/08/2023 13:58
ΑΔΑ ΨΒΠΨ46ΨΧΗ5-ΠΞΡ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στην κληρονόμο Μποζάνα Ελένη
Ημερομηνία ανάρτησης 01/08/2023 13:50
ΑΔΑ 6ΞΘΧ46ΨΧΗ5-ΞΙΨ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στην κληρονόμο Δημητροπούλου Βενετσάνα
Ημερομηνία ανάρτησης 01/08/2023 13:45
ΑΔΑ Ρ96Ρ46ΨΧΗ5-Ι64
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στις Κληρονόμους Τζανετάτου Ελένη, Κρικιγιάννη Ελένη, Κρικιγιάννη Στεφανία και Κρικιγιάννη Αγνή
Ημερομηνία ανάρτησης 01/08/2023 13:14
ΑΔΑ ΨΝΕ646ΨΧΗ5-17Ε
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στους Κληρονόμους Λάμπρου Φωτεινή, Λάμπρου Παναγιώτα & Λάμπρου Σταύρο
Ημερομηνία ανάρτησης 01/08/2023 13:05
ΑΔΑ 9ΗΠΠ46ΨΧΗ5-1ΔΦ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στις Κληρονόμους Παπασάββα Λαμπρινή, Παπασάββα Δήμητρα, Παπασάββα Ιωάννα και Παπασάββα Κωνσταντίνα
Ημερομηνία ανάρτησης 01/08/2023 12:59
ΑΔΑ 6ΠΠΜ46ΨΧΗ5-ΞΑΧ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στην κληρονόμο Σπυροπούλου Σωτηρία
Ημερομηνία ανάρτησης 01/08/2023 12:45
ΑΔΑ ΨΜ0Θ46ΨΧΗ5-5Ο7
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στις Κληρονόμους Κεχαγιοπούλου Χρυσούλα, Κεχαγιοπούλου Ελισσάβετ, Κεχαγιοπούλου Άννα και Κεχαγιοπούλου Χριστίνα
Ημερομηνία ανάρτησης 01/08/2023 12:37
ΑΔΑ 6ΑΙΙ46ΨΧΗ5-7ΣΞ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στους Κληρονόμους Βαρδαξή Μαρία, Μιχελάκη Ειρήνη και Μιχελάκη Σταυρούλα
Ημερομηνία ανάρτησης 01/08/2023 12:17
ΑΔΑ 95ΒΓ46ΨΧΗ5-ΥΓΚ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στην κληρονόμο Τσιντέρη Φλωρεντία
Ημερομηνία ανάρτησης 01/08/2023 11:54
ΑΔΑ ΨΧΒΦ46ΨΧΗ5-Υ16
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στους Κληρονόμους Βέμμου Παναγιώτα, Αραχωβίτη Σοφία & Αραχωβίτη Νικόλαο.
Ημερομηνία ανάρτησης 01/08/2023 11:46
ΑΔΑ 6ΒΠΙ46ΨΧΗ5-ΤΔΦ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στην κληρονόμο Ευθυμιάδου Αικατερίνη
Ημερομηνία ανάρτησης 01/08/2023 11:42
ΑΔΑ 9ΙΕΛ46ΨΧΗ5-ΟΞΒ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στην κληρονόμο Σπυριδούλα Φλώρου
Ημερομηνία ανάρτησης 01/08/2023 11:36
ΑΔΑ ΨΑ8Χ46ΨΧΗ5-ΧΘΒ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στην κληρονόμο Περδικάκη Αικατερίνη
Ημερομηνία ανάρτησης 28/07/2023 12:36
ΑΔΑ ΨΡΦΨ46ΨΧΗ5-ΟΡΗ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την μελέτη, κατάρτιση φακέλου και υποβολή πρότασης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του οικοπέδου, ιδιοκτησίας Μ.Τ.Α. στο Χαλάνδρι
Ημερομηνία ανάρτησης 28/07/2023 12:17
ΑΔΑ ΨΜΩΩ46ΨΧΗ5-847
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Ετήσια συντήρηση κλιματιστικών κτιρίου επί της Οδού Ακαδημίας 27
Ημερομηνία ανάρτησης 28/07/2023 12:04
ΑΔΑ 6ΖΖΡ46ΨΧΗ5-ΦΕ3
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Κοινόχρηστες Δαπάνες Ακινήτου επί της οδού Συγγρού 350 Αθήνα μηνός Ιουνίου 2023.
Ημερομηνία ανάρτησης 28/07/2023 11:54
ΑΔΑ 6Γ8146ΨΧΗ5-ΩΦΠ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Κοινόχρηστες Δαπάνες Ακινήτου Ακαδημίας 27Α Μηνός Ιουνίου 2023.
Ημερομηνία ανάρτησης 28/07/2023 11:25
ΑΔΑ 96ΠΞ46ΨΧΗ5-0ΗΘ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις
Ημερομηνία ανάρτησης 28/07/2023 11:20
ΑΔΑ 6ΘΡΚ46ΨΧΗ5-ΨΡ9
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις
Ημερομηνία ανάρτησης 25/07/2023 10:59
ΑΔΑ 9ΗΨΕ46ΨΧΗ5-Α90
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για λοιπές μικροδαπάνες
Ημερομηνία ανάρτησης 25/07/2023 10:56
ΑΔΑ 991546ΨΧΗ5-6ΘΥ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για γραφική ύλη και μικροαντικείμενα γραφείων
Ημερομηνία ανάρτησης 25/07/2023 10:54
ΑΔΑ 6ΨΣΜ46ΨΧΗ5-ΟΞΤ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντηρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
Ημερομηνία ανάρτησης 25/07/2023 10:50
ΑΔΑ ΨΩΖ946ΨΧΗ5-ΣΚΔ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντήρηση και επισκευή κτιρίων
Ημερομηνία ανάρτησης 17/07/2023 19:25
ΑΔΑ ΩΝ1Ι46ΨΧΗ5-Ο30
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΤΑ
Ημερομηνία ανάρτησης 14/07/2023 11:34
ΑΔΑ 931Α46ΨΧΗ5-41Ε
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: (13) ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝΕΡ
Ημερομηνία ανάρτησης 14/07/2023 10:30
ΑΔΑ 6ΨΕ546ΨΧΗ5-8Δ7
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: (12) ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 1/5/2023 ΕΩΣ 31-5-2023
Ημερομηνία ανάρτησης 11/07/2023 14:27
ΑΔΑ ΩΧΟΓ46ΨΧΗ5-Μ1Υ
Εκδότης ΜΤΑ/Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.
Είδος πράξης ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΟΕΜΑ ΑΠΟ 1-1-2023 ΕΩΣ 30-06-2023
Ημερομηνία ανάρτησης 11/07/2023 10:28
ΑΔΑ Ω8ΛΨ46ΨΧΗ5-ΔΧΨ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στην κληρονόμο Μπένου Αικατερίνη.
Ημερομηνία ανάρτησης 11/07/2023 10:18
ΑΔΑ ΨΠ6Ο46ΨΧΗ5-ΨΤ9
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στους Κληρονόμους Σφήκα Ιωάννα, Σφήκα Χριστίνα και Σφήκα Αλέξανδρο.
Ημερομηνία ανάρτησης 11/07/2023 10:14
ΑΔΑ ΨΩΧΥ46ΨΧΗ5-Θ4Ν
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στους Κληρονόμους Κωσταρέλο Κωνσταντίνο και Κωσταρέλου Δήμητρα
Ημερομηνία ανάρτησης 11/07/2023 10:03
ΑΔΑ Ψ9ΨΑ46ΨΧΗ5-69Β
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στην κληρονόμο Σόρογκα Σταματία.
Ημερομηνία ανάρτησης 11/07/2023 09:59
ΑΔΑ ΨΙ0Α46ΨΧΗ5-Β69
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στην κληρονόμο Δημητρέλου Παναγιώτα.