Αναρτήσεις ΜΤΑ στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Η παρούσα σελίδα περιλαμβάνει πράξεις του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας που έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα Δι@ύγεια και παράγεται αυτοματοποιημένα μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service). Την ευθύνη της ορθής ανάρτησης των πράξεων φέρει το όργανο που εξέδωσε την πράξη.

Ημερομηνία ανάρτησης 16/04/2024 09:32
ΑΔΑ ΨΘ1246ΨΧΗ5-ΟΟΜ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντήρηση και επισκευή κτιρίων
Ημερομηνία ανάρτησης 15/04/2024 12:23
ΑΔΑ ΨΣΑΩ46ΨΧΗ5-ΜΝΘ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Επιστροφή Δόσεων Δανείου Μερισματούχων
Ημερομηνία ανάρτησης 11/04/2024 11:02
ΑΔΑ ΨΛ9646ΨΧΗ5-ΚΔΩ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Κοινόχρηστες Δαπάνες Ακινήτου επί της οδού Συγγρού 350 Αθήνα μηνός Μαρτίου 2024
Ημερομηνία ανάρτησης 11/04/2024 09:54
ΑΔΑ 679Η46ΨΧΗ5-ΣΒΨ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών για τις Εργασίες Αποψίλωσης - Καθαρισμού Όλων των Ξερών Χόρτων και Κλαδιών Λόγω Έναρξης Αντιπυρικής Περιόδου στα Κτήματα Ωρωπού - Χαλκουτσίου – Χαλανδρίου - Παλλήνης Αττικής Ιδιοκτησίας Μ.Τ.Α.
Ημερομηνία ανάρτησης 10/04/2024 14:36
ΑΔΑ Ρ7ΠΡ46ΨΧΗ5-7ΑΛ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για ταχυδρομικά τέλη
Ημερομηνία ανάρτησης 10/04/2024 14:34
ΑΔΑ ΨΠΒΡ46ΨΧΗ5-ΕΑΥ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)
Ημερομηνία ανάρτησης 10/04/2024 14:32
ΑΔΑ 69Α646ΨΧΗ5-7Η1
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για εκτυπώσεις - εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις
Ημερομηνία ανάρτησης 10/04/2024 14:30
ΑΔΑ 96Η146ΨΧΗ5-4ΛΖ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για εκτυπώσεις - εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις
Ημερομηνία ανάρτησης 10/04/2024 14:28
ΑΔΑ 9ΡΧ946ΨΧΗ5-63Θ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων
Ημερομηνία ανάρτησης 08/04/2024 11:25
ΑΔΑ Ψ5ΡΡ46ΨΧΗ5-Ρ3Θ
Εκδότης ΜΤΑ/Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.
Είδος πράξης ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ 01/01/2024 ΕΩΣ 31/03/2024
Ημερομηνία ανάρτησης 05/04/2024 13:34
ΑΔΑ 99Μ946ΨΧΗ5-Γ0Π
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΤΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ 01/03/2024-31/3/2024
Ημερομηνία ανάρτησης 04/04/2024 12:56
ΑΔΑ ΨΥΧΣ46ΨΧΗ5-ΕΘ8
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για αμοιβές που εκτελούν ειδικές εργασιες
Ημερομηνία ανάρτησης 04/04/2024 11:07
ΑΔΑ 939Τ46ΨΧΗ5-Β9Κ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Θέμα: Ανάθεση Έργου Συντήρησης & Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος ORIAN-ERP του ΜΤΑ για το Έτος 2024.
Ημερομηνία ανάρτησης 04/04/2024 10:54
ΑΔΑ 9ΘΜ046ΨΧΗ5-Δ39
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών για Ασφαλιστική Κάλυψη Πέντε Ακινήτων Ιδιοκτησίας ΜΤΑ
Ημερομηνία ανάρτησης 03/04/2024 09:29
ΑΔΑ 6ΙΒΞ46ΨΧΗ5-ΩΘ1
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στου Κληρονόμους Τριανταφύλλου Ελισσάβετ, Τριανταφύλλου Νικόλαος & Τριανταφύλλου Ιωάννη.
Ημερομηνία ανάρτησης 03/04/2024 09:25
ΑΔΑ ΨΒΨΦ46ΨΧΗ5-Χ20
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν4093/12 στην Κληρονόμο Κουρκουτά Χριστίνα.
Ημερομηνία ανάρτησης 03/04/2024 09:24
ΑΔΑ 6ΙΜΩ46ΨΧΗ5-ΣΙΩ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Κοινόχρηστες Δαπάνες Ακινήτου Ακαδημίας 27Α Φεβρουαρίου 2024.
Ημερομηνία ανάρτησης 03/04/2024 09:22
ΑΔΑ 91ΘΘ46ΨΧΗ5-Π62
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Εξαιρέσεις από τη Μείωση Συντάξεων βάσει του Ν.4093/2012, του Αντωνόπουλου Ιωάννη.
Ημερομηνία ανάρτησης 02/04/2024 14:37
ΑΔΑ 9Ε1Α46ΨΧΗ5-ΣΓΓ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για αμοιβές ιδιωτικών γραφείων για εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών
Ημερομηνία ανάρτησης 02/04/2024 13:06
ΑΔΑ ΨΒ6Γ46ΨΧΗ5-ΥΓ4
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Επιστροφή Κρατήσεων 4% Λόγω Αναμόρφωσης επί Δαπανών Εξωτερικού
Ημερομηνία ανάρτησης 25/03/2024 17:38
ΑΔΑ Ε1ΖΩ46ΨΧΗ5-1ΒΤ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Είδος πράξης ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ημερομηνία ανάρτησης 22/03/2024 08:27
ΑΔΑ ΨΕ8Ξ46ΨΧΗ5-ΟΥ4
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για αμοιβές που εκτελούν ειδικές εργασιες
Ημερομηνία ανάρτησης 20/03/2024 08:08
ΑΔΑ 6ΤΔ146ΨΧΗ5-ΕΕΙ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Επιστροφή δόσης δανείου μερισματούχου Σουτάδη Αθανασίου.
Ημερομηνία ανάρτησης 19/03/2024 14:18
ΑΔΑ 91ΓΥ46ΨΧΗ5-ΒΧΡ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντηρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
Ημερομηνία ανάρτησης 19/03/2024 13:07
ΑΔΑ ΨΡΙΜ46ΨΧΗ5-6ΦΦ
Εκδότης ΜΤΑ/Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.
Είδος πράξης ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ 01/01/2024 ΕΩΣ 29/02/2024
Ημερομηνία ανάρτησης 19/03/2024 12:45
ΑΔΑ 9ΨΒ446ΨΧΗ5-ΨΒΝ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντήρηση και επισκευή κτιρίων
Ημερομηνία ανάρτησης 19/03/2024 12:43
ΑΔΑ 66ΣΧ46ΨΧΗ5-0ΙΛ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για προμήθεια ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού
Ημερομηνία ανάρτησης 15/03/2024 13:39
ΑΔΑ 9Ξ6Ρ46ΨΧΗ5-Ε1Ε
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Κοινόχρηστες Δαπάνες Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2024 του επί της Οδού Λυκούργου 9 Αθήνα Ακινήτου, Συνιδιοκτησίας ΜΤΑ.
Ημερομηνία ανάρτησης 15/03/2024 13:30
ΑΔΑ ΨΣ0Π46ΨΧΗ5-1ΜΟ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Κοινόχρηστες Δαπάνες Ακινήτου επί της οδού Συγγρού 350 Αθήνα μηνός Φεβρουαρίου 2024
Ημερομηνία ανάρτησης 14/03/2024 11:43
ΑΔΑ Ψ6ΛΡ46ΨΧΗ5-ΤΔΖ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ`ΑΡΙΘΜ. 1349/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ημερομηνία ανάρτησης 06/03/2024 14:25
ΑΔΑ Ρ91Ο46ΨΧΗ5-8ΩΥ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΤΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ 01/02/2024-29/2/2024
Ημερομηνία ανάρτησης 05/03/2024 18:44
ΑΔΑ ΨΝΠΨ46ΨΧΗ5-ΔΘΤ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Είδος πράξης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Τ.Α.-ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 27,ΑΘΗΝΑ
Ημερομηνία ανάρτησης 05/03/2024 11:05
ΑΔΑ 6ΤΒΞ46ΨΧΗ5-8Λ4
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Αυτοψία Χώρου Ισογείων Καταστημάτων επί της Οδού Δημ. Σούτσου 40
Ημερομηνία ανάρτησης 04/03/2024 11:45
ΑΔΑ 9ΘΝΜ46ΨΧΗ5-ΞΚΨ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Επιστροφή Δόσης Δανείου του Μερισματούχου Κραχτόπουλου Δημητρίου.
Ημερομηνία ανάρτησης 03/03/2024 08:44
ΑΔΑ 6ΨΜΟ46ΨΧΗ5-Α16
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Θέμα: ANAΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημερομηνία ανάρτησης 01/03/2024 12:50
ΑΔΑ 9ΖΔΣ46ΨΧΗ5-ΠΜ4
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για εκτυπώσεις - εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις
Ημερομηνία ανάρτησης 01/03/2024 12:49
ΑΔΑ 9ΚΞΑ46ΨΧΗ5-ΧΝΟ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντήρηση και επισκευή κτιρίων
Ημερομηνία ανάρτησης 01/03/2024 09:27
ΑΔΑ 9Λ2Φ46ΨΧΗ5-ΤΑΞ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για λοιπές μικροδαπάνες
Ημερομηνία ανάρτησης 01/03/2024 09:26
ΑΔΑ 6ΛΑΓ46ΨΧΗ5-Ω4Ο
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντηρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
Ημερομηνία ανάρτησης 29/02/2024 14:00
ΑΔΑ ΨΛ5Σ46ΨΧΗ5-ΞΦ6
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 1-12-2023 ΕΩΣ 31-12-2023
Ημερομηνία ανάρτησης 29/02/2024 13:45
ΑΔΑ Ψ2ΧΩ46ΨΧΗ5-Χ2Υ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για αμοιβές που εκτελούν ειδικές εργασιες
Ημερομηνία ανάρτησης 29/02/2024 13:36
ΑΔΑ 9ΟΒΗ46ΨΧΗ5-Ε0Γ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες καθαρισμού γραφείων
Ημερομηνία ανάρτησης 29/02/2024 13:35
ΑΔΑ 6ΥΟΙ46ΨΧΗ5-ΠΘΛ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ημερομηνία ανάρτησης 27/02/2024 08:58
ΑΔΑ ΨΦ9Ω46ΨΧΗ5-ΘΚΑ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για ασφάλιστρα ακινήτων
Ημερομηνία ανάρτησης 22/02/2024 21:41
ΑΔΑ 95ΑΙ46ΨΧΗ5-Ρ09
Εκδότης ΜΤΑ/ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Είδος πράξης ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα: Καθορισμός στόχων των εκτός Υπουργείων Λοιπών Φορέων, της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.4940/2022.
Ημερομηνία ανάρτησης 20/02/2024 19:09
ΑΔΑ ΕΑ3Η46ΨΧΗ5-Κ77
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΣΥΜΒΑΣΗ
Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Ημερομηνία ανάρτησης 20/02/2024 11:58
ΑΔΑ 961Σ46ΨΧΗ5-50Ψ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Οφειλών στον Σιμώση Κωνσταντίνο.
Ημερομηνία ανάρτησης 20/02/2024 11:54
ΑΔΑ 9ΝΞ546ΨΧΗ5-2Ν0
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)
Ημερομηνία ανάρτησης 20/02/2024 11:52
ΑΔΑ 6ΕΔΒ46ΨΧΗ5-ΧΑΡ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Απόδοση Κρατήσεων Ν409312 στην κληρονόμο Μπαμπίλη Σοφία
Ημερομηνία ανάρτησης 19/02/2024 15:09
ΑΔΑ 6ΘΨΒ46ΨΧΗ5-ΕΝΑ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Θέμα: Ετήσιος Έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων των ΜΤΑ και ΕΚΟΕΜΑ Χρήσης 2023
Ημερομηνία ανάρτησης 19/02/2024 12:39
ΑΔΑ 6ΞΕΨ46ΨΧΗ5-ΥΑ8
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Κοινόχρηστες Δαπάνες Ακινήτου επί της οδού Συγγρού 350 Αθήνα μηνός Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία ανάρτησης 19/02/2024 12:30
ΑΔΑ 6ΜΞΡ46ΨΧΗ5-3ΣΒ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Κοινόχρηστες Δαπάνες Ακινήτου επί της Λεωφόρου Μεσογείων 396 Αθήνα B΄ Εξάμηνου έτους 2023
Ημερομηνία ανάρτησης 19/02/2024 09:52
ΑΔΑ ΨΒΙ246ΨΧΗ5-5ΑΝ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες κοινοχρήστων
Ημερομηνία ανάρτησης 19/02/2024 09:49
ΑΔΑ ΨΖ7Χ46ΨΧΗ5-ΜΗΩ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες φωτισμού, κίνησης και θέρμανσης (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενεργειας)
Ημερομηνία ανάρτησης 19/02/2024 09:45
ΑΔΑ 6ΣΨ446ΨΧΗ5-8ΚΜ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες ύδρευσης
Ημερομηνία ανάρτησης 19/02/2024 09:43
ΑΔΑ ΨΥΟΞ46ΨΧΗ5-344
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για πληρωμή τηλεφωνικών - τηλεγραφικών τελών
Ημερομηνία ανάρτησης 16/02/2024 09:03
ΑΔΑ ΨΞΘΚ46ΨΧΗ5-87Λ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
Ημερομηνία ανάρτησης 15/02/2024 13:37
ΑΔΑ 9Π1Η46ΨΧΗ5-8ΔΨ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για πληρωμή τηλεφωνικών - τηλεγραφικών τελών
Ημερομηνία ανάρτησης 15/02/2024 13:35
ΑΔΑ ΨΨΦΜ46ΨΧΗ5-90Γ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες φωτισμού, κίνησης και θέρμανσης (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενεργειας)
Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2024 13:19
ΑΔΑ 9ΣΦΓ46ΨΧΗ5-ΟΘ5
Εκδότης ΜΤΑ/Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.
Είδος πράξης ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ 01/01/2024 ΕΩΣ 31/01/2024
Ημερομηνία ανάρτησης 13/02/2024 14:30
ΑΔΑ ΨΗ1Μ46ΨΧΗ5-ΡΝ0
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντηρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
Ημερομηνία ανάρτησης 13/02/2024 14:26
ΑΔΑ Ψ6Ο446ΨΧΗ5-5ΓΓ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
Ημερομηνία ανάρτησης 13/02/2024 14:24
ΑΔΑ 66Π946ΨΧΗ5-8Μ6
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για αμοιβές που εκτελούν ειδικές εργασιες
Ημερομηνία ανάρτησης 12/02/2024 12:00
ΑΔΑ 9ΨΤΙ46ΨΧΗ5-Γ6Γ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για λοιπές μικροδαπάνες
Ημερομηνία ανάρτησης 12/02/2024 11:56
ΑΔΑ 6Ξ7Ζ46ΨΧΗ5-3ΕΙ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (security και αμοιβές χρημ/κων συμβουλων)
Ημερομηνία ανάρτησης 12/02/2024 11:53
ΑΔΑ Ψ4ΒΚ46ΨΧΗ5-ΤΒΣ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντήρηση και επισκευή κτιρίων
Ημερομηνία ανάρτησης 09/02/2024 11:42
ΑΔΑ Ψ5ΡΧ46ΨΧΗ5-Ν5Ρ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΤΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ 01/01/2024-31/1/2024
Ημερομηνία ανάρτησης 05/02/2024 14:22
ΑΔΑ ΨΠ8Η46ΨΧΗ5-ΙΟ3
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες φωτισμού, κίνησης και θέρμανσης (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενεργειας)
Ημερομηνία ανάρτησης 01/02/2024 10:30
ΑΔΑ 65ΑΔ46ΨΧΗ5-ΤΛΘ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για αμοιβές που εκτελούν ειδικές εργασιες
Ημερομηνία ανάρτησης 01/02/2024 10:25
ΑΔΑ Ψ61Ν46ΨΧΗ5-Ι9Κ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντήρηση και επισκευή κτιρίων
Ημερομηνία ανάρτησης 01/02/2024 10:22
ΑΔΑ ΨΝΚΣ46ΨΧΗ5-8Ξ3
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες φωτισμού, κίνησης και θέρμανσης (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενεργειας)
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2024 12:49
ΑΔΑ 6ΠΠ646ΨΧΗ5-Θ5Ρ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2024 12:47
ΑΔΑ Ψ8ΓΗ46ΨΧΗ5-5Β2
Εκδότης ΜΤΑ/Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση απόδοσης των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου.
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2024 12:44
ΑΔΑ ΩΧΙ446ΨΧΗ5-Α1Ε
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν καταονάζονται ειδικά.
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2024 12:39
ΑΔΑ 996Μ46ΨΧΗ5-ΨΣΞ
Εκδότης ΜΤΑ/Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για καταβολή φόρων (φόρος καταθέσεων σε Τράπεζες, φόρος εισοδήματος).
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2024 12:36
ΑΔΑ Ψ6ΝΨ46ΨΧΗ5-ΤΡΓ
Εκδότης ΜΤΑ/Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για καταβολή μηνιαίων μερισμάτων ΕΚΟΕΜΑ.
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2024 12:31
ΑΔΑ 9ΘΚΒ46ΨΧΗ5-Ε05
Εκδότης ΜΤΑ/Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών.
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2024 12:34
ΑΔΑ 62Ω046ΨΧΗ5-90Ν
Εκδότης ΜΤΑ/Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.
Ημερομηνία ανάρτησης 29/01/2024 08:20
ΑΔΑ ΨΟΡΔ46ΨΧΗ5-Ω96
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντήρηση και επισκευή κτιρίων
Ημερομηνία ανάρτησης 28/01/2024 21:12
ΑΔΑ Ε5ΦΟ46ΨΧΗ5-ΟΝ7
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για επιστροφές λοιπών περιπτώσεων
Ημερομηνία ανάρτησης 28/01/2024 21:09
ΑΔΑ 6ΤΥΞ46ΨΧΗ5-ΗΕΟ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση απόδοσης υπέρ ΝΠΔΔ γενομένων εισπράξεων
Ημερομηνία ανάρτησης 28/01/2024 21:08
ΑΔΑ 9ΞΨ746ΨΧΗ5-Ω18
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για καταβολή φόρων πάσης φύσεως (εισοδήματος, καταθέσεων, ΕΝΦΙΑ)
Ημερομηνία ανάρτησης 28/01/2024 21:05
ΑΔΑ 9ΤΓΨ46ΨΧΗ5-ΨΤ8
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση απόδοσης υπέρ Δημοσίου γενομένων εισπράξεων
Ημερομηνία ανάρτησης 28/01/2024 21:04
ΑΔΑ 98ΞΥ46ΨΧΗ5-ΣΟΙ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για μισθοδοσία προσωπικού
Ημερομηνία ανάρτησης 28/01/2024 21:00
ΑΔΑ Ρ4Α046ΨΧΗ5-ΧΝΥ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για εγγυήσεις, παρακαταθήκες, δαπάνες για λογαριασμό τρίτων αποδιδόμενες
Ημερομηνία ανάρτησης 28/01/2024 20:58
ΑΔΑ Ε6ΑΞ46ΨΧΗ5-237
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες κοινοχρήστων
Ημερομηνία ανάρτησης 28/01/2024 20:56
ΑΔΑ 9ΝΚΑ46ΨΧΗ5-1ΛΟ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για καταβολή τελών
Ημερομηνία ανάρτησης 28/01/2024 20:55
ΑΔΑ 93ΘΓ46ΨΧΗ5-ΧΓΨ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες φωτισμού, κίνησης και θέρμανσης (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενεργειας)
Ημερομηνία ανάρτησης 28/01/2024 20:53
ΑΔΑ ΕΑΜΗ46ΨΧΗ5-ΩΑ2
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση απόδοσης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν
Ημερομηνία ανάρτησης 28/01/2024 20:50
ΑΔΑ Ε30Ε46ΨΧΗ5-ΟΗΨ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση απόδοσης στον ΕΟΠΥΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν
Ημερομηνία ανάρτησης 28/01/2024 20:47
ΑΔΑ 6ΨΓΡ46ΨΧΗ5-ΙΞ4
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση απόδοσης στο Ενιαίο Ταμειο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφαπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΠ) των εισπράξεων που έγιναν για αυτό
Ημερομηνία ανάρτησης 28/01/2024 20:46
ΑΔΑ 6Γ9Π46ΨΧΗ5-7ΞΕ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Ημερομηνία ανάρτησης 28/01/2024 20:44
ΑΔΑ ΡΖΑ046ΨΧΗ5-Σ4Υ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση απόδοσης στον Ο.Α.Ε.Δ.
Ημερομηνία ανάρτησης 28/01/2024 20:42
ΑΔΑ ΨΟ9Ψ46ΨΧΗ5-ΥΝΞ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες ύδρευσης
Ημερομηνία ανάρτησης 28/01/2024 20:41
ΑΔΑ ΨΚΞΠ46ΨΧΗ5-ΡΔΦ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για πληρωμή τηλεφωνικών - τηλεγραφικών τελών
Ημερομηνία ανάρτησης 28/01/2024 20:39
ΑΔΑ 9ΓΚΚ46ΨΧΗ5-ΕΨ1
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για προμήθειες δημοσίου
Ημερομηνία ανάρτησης 28/01/2024 20:37
ΑΔΑ 6ΥΕΨ46ΨΧΗ5-ΙΔΠ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες καθαρισμού γραφείων
Ημερομηνία ανάρτησης 28/01/2024 20:35
ΑΔΑ ΡΘΦ246ΨΧΗ5-5ΙΗ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για λοιπές αποδόσεις
Ημερομηνία ανάρτησης 28/01/2024 20:33
ΑΔΑ 6ΝΡ946ΨΧΗ5-Ο1Δ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις
Ημερομηνία ανάρτησης 28/01/2024 20:31
ΑΔΑ 6ΙΠΑ46ΨΧΗ5-ΓΞΣ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες κοινοχρήστων