Αναρτήσεις ΜΤΑ στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Η παρούσα σελίδα περιλαμβάνει πράξεις του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας που έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα Δι@ύγεια και παράγεται αυτοματοποιημένα μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service). Την ευθύνη της ορθής ανάρτησης των πράξεων φέρει το όργανο που εξέδωσε την πράξη.

Ημερομηνία ανάρτησης 20/03/2023 13:16
ΑΔΑ 9ΨΨΚ46ΨΧΗ5-ΛΑ5
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για αμοιβές ιδιωτικών γραφείων για εκτέλεση μηχανογραφικών εργασιών
Ημερομηνία ανάρτησης 14/03/2023 11:21
ΑΔΑ Ψ46146ΨΧΗ5-Α51
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για ταχυδρομικά τέλη
Ημερομηνία ανάρτησης 14/03/2023 11:20
ΑΔΑ 6ΝΨ746ΨΧΗ5-2ΓΚ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες κοινοχρήστων
Ημερομηνία ανάρτησης 14/03/2023 08:31
ΑΔΑ 6ΖΑΖ46ΨΧΗ5-ΒΙΩ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα (μετόχων - μερισματούχων)
Ημερομηνία ανάρτησης 14/03/2023 08:29
ΑΔΑ 6ΗΒ946ΨΧΗ5-4Τ8
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για χορήγηση δανείων σε φυσικά πρόσωπα (μετόχων - μερισματούχων)
Ημερομηνία ανάρτησης 13/03/2023 12:08
ΑΔΑ 9ΣΨ446ΨΧΗ5-ΓΩΥ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για ασφάλιστρα ακινήτων
Ημερομηνία ανάρτησης 13/03/2023 09:24
ΑΔΑ ΨΜΚΓ46ΨΧΗ5-3ΜΝ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΟΕΜΑ ΑΠΟ 1-1-2023 ΕΩΣ 28-02-2023
Ημερομηνία ανάρτησης 10/03/2023 14:34
ΑΔΑ 6Ρ4Ξ46ΨΧΗ5-Λ9Μ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΤΑ
Ημερομηνία ανάρτησης 10/03/2023 13:12
ΑΔΑ 9ΩΤ546ΨΧΗ5-ΕΞΡ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Κοινόχρηστες Δαπάνες Ακινήτου επί της Λεωφόρου Μεσογείων 396 Αθήνα Β΄ Εξάμηνου έτους 2022
Ημερομηνία ανάρτησης 10/03/2023 12:58
ΑΔΑ 6Ψ6Γ46ΨΧΗ5-85Ξ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Κοινόχρηστες Δαπάνες Ακινήτου επί της οδού Συγγρού 350 Αθήνα μηνός Ιανουαρίου 2023
Ημερομηνία ανάρτησης 09/03/2023 21:02
ΑΔΑ Ψ77Π46ΨΧΗ5-Ο56
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΤΑ
Ημερομηνία ανάρτησης 09/03/2023 20:53
ΑΔΑ ΨΓΨΚ46ΨΧΗ5-Τ5Θ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Είδος πράξης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 27,ΑΘΗΝΑ
Ημερομηνία ανάρτησης 09/03/2023 15:07
ΑΔΑ 93Ω346ΨΧΗ5-Κ4Ν
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες κοινοχρήστων
Ημερομηνία ανάρτησης 09/03/2023 15:06
ΑΔΑ 90ΡΛ46ΨΧΗ5-ΒΕΕ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες κοινοχρήστων
Ημερομηνία ανάρτησης 09/03/2023 15:04
ΑΔΑ ΨΤΚΒ46ΨΧΗ5-9ΣΧ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες κοινοχρήστων
Ημερομηνία ανάρτησης 09/03/2023 15:02
ΑΔΑ Ψ9ΔΧ46ΨΧΗ5-ΖΜΚ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες κοινοχρήστων
Ημερομηνία ανάρτησης 07/03/2023 10:56
ΑΔΑ ΨΨΡΠ46ΨΧΗ5-6Μ7
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΤΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ 01/01/2023-28/02/2023
Ημερομηνία ανάρτησης 06/03/2023 18:03
ΑΔΑ ΨΠΖΛ46ΨΧΗ5-ΡΘΣ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες κοινοχρήστων
Ημερομηνία ανάρτησης 06/03/2023 17:58
ΑΔΑ 99Μ746ΨΧΗ5-ΥΚ0
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για εκτυπώσεις - εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις
Ημερομηνία ανάρτησης 03/03/2023 13:35
ΑΔΑ ΨΟ7946ΨΧΗ5-ΒΨΚ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες κοινοχρήστων
Ημερομηνία ανάρτησης 28/02/2023 19:58
ΑΔΑ ΡΡΚΗ46ΨΧΗ5-Σ7Β
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Είδος πράξης ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. Φ.476/ΑΔ.12727/29-12-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΕΘΑ
Ημερομηνία ανάρτησης 28/02/2023 19:49
ΑΔΑ 6ΑΡΕ46ΨΧΗ5-3ΦΟ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Είδος πράξης ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ημερομηνία ανάρτησης 28/02/2023 09:12
ΑΔΑ ΨΜ5Ν46ΨΧΗ5-ΦΣΦ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες καθαρισμού γραφείων
Ημερομηνία ανάρτησης 24/02/2023 11:18
ΑΔΑ 9ΟΨΦ46ΨΧΗ5-ΛΣΕ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού
Ημερομηνία ανάρτησης 23/02/2023 13:13
ΑΔΑ ΨΟ8Φ46ΨΧΗ5-8ΙΖ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για προμήθεια επίπλων
Ημερομηνία ανάρτησης 23/02/2023 13:04
ΑΔΑ ΨΞΣΞ46ΨΧΗ5-2ΕΖ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για λοιπές μικροδαπάνες
Ημερομηνία ανάρτησης 23/02/2023 10:14
ΑΔΑ ΨΣΙ846ΨΧΗ5-ΞΙΖ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα)
Ημερομηνία ανάρτησης 22/02/2023 14:40
ΑΔΑ Ψ30Α46ΨΧΗ5-ΥΝΑ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για αμοιβές που εκτελούν ειδικές εργασιες
Ημερομηνία ανάρτησης 22/02/2023 14:38
ΑΔΑ 61ΧΥ46ΨΧΗ5-7Η1
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για αμοιβές που εκτελούν ειδικές εργασιες
Ημερομηνία ανάρτησης 22/02/2023 10:49
ΑΔΑ 9ΡΡΣ46ΨΧΗ5-ΓΗΞ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Πληρωμή ΕΥΔΑΠ του υπ’ αριθμ. 4 ισογείου καταστήματος, του επί της οδού Δ. Σούτσου 40 ακινήτου, ιδιοκτησίας ΜΤΑ
Ημερομηνία ανάρτησης 21/02/2023 20:19
ΑΔΑ ΕΓΖ746ΨΧΗ5-ΣΣΘ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Ημερομηνία ανάρτησης 21/02/2023 13:05
ΑΔΑ Ρ4ΥΙ46ΨΧΗ5-ΥΑ2
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 1/1/2023 ΕΩΣ 31-1-2023
Ημερομηνία ανάρτησης 21/02/2023 10:31
ΑΔΑ Ψ61Α46ΨΧΗ5-ΧΝΕ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 1-12-2022 ΕΩΣ 31-12-2022
Ημερομηνία ανάρτησης 20/02/2023 08:33
ΑΔΑ 641Β46ΨΧΗ5-9Ρ2
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για επισκευή τμήματος υδρορροής στον 7ο όροφο του κτιρίου επί της Ακαδημίας 27Α
Ημερομηνία ανάρτησης 20/02/2023 08:24
ΑΔΑ Ψ48546ΨΧΗ5-457
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για επισκευή, στεγανοποίηση και αδιαβροχοποίηση των αρμών στις βεράντες του 7ο ορόφου του κτιρίου επί της Ακαδημίας 27Α
Ημερομηνία ανάρτησης 20/02/2023 08:14
ΑΔΑ 6ΠΛ846ΨΧΗ5-ΜΕΖ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για καθαρισμό υδρορροών του κτιρίου επί της Ακαδημίας 27
Ημερομηνία ανάρτησης 17/02/2023 10:53
ΑΔΑ Ψ8ΛΓ46ΨΧΗ5-ΩΗΧ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Επιστροφή Κρατήσεων 4% Λόγω Αναμόρφωσης επί Δαπανών Εξωτερικού
Ημερομηνία ανάρτησης 17/02/2023 10:51
ΑΔΑ 6ΗΗΦ46ΨΧΗ5-ΑΚΗ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Επιστροφή Κρατήσεων 4% Λόγω Αναμόρφωσης επί Δαπανών Εξωτερικού
Ημερομηνία ανάρτησης 16/02/2023 09:50
ΑΔΑ ΨΘ6746ΨΧΗ5-6ΦΒ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού
Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2023 13:14
ΑΔΑ 6ΒΞΥ46ΨΧΗ5-2Ν6
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για λοιπές μικροδαπάνες
Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2023 11:06
ΑΔΑ ΩΜ8446ΨΧΗ5-8Κ8
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντήρηση και επισκευή κτιρίων
Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2023 10:08
ΑΔΑ Ψ0ΖΔ46ΨΧΗ5-9ΟΞ
Εκδότης ΜΤΑ/Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.
Είδος πράξης ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΟΕΜΑ ΑΠΟ 1-1-2023 ΕΩΣ 31-01-2023
Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2023 09:42
ΑΔΑ ΩΖΓΟ46ΨΧΗ5-ΠΜΠ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για αμοιβές που εκτελούν ειδικές εργασιες
Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2023 09:41
ΑΔΑ 687Π46ΨΧΗ5-07Κ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για ταχυδρομικά τέλη
Ημερομηνία ανάρτησης 14/02/2023 09:39
ΑΔΑ ΨΠΝΖ46ΨΧΗ5-ΦΣ0
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων
Ημερομηνία ανάρτησης 13/02/2023 20:44
ΑΔΑ 9Ρ4Λ46ΨΧΗ5-1ΡΥ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Είδος πράξης ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ημερομηνία ανάρτησης 13/02/2023 20:39
ΑΔΑ ΩΖ2346ΨΧΗ5-ΑΔ2
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Είδος πράξης ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΤΑ ΕΤΟΥΣ 2023
Ημερομηνία ανάρτησης 08/02/2023 14:49
ΑΔΑ ΡΡΞ546ΨΧΗ5-ΙΟΝ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΤΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ 01/01/2023-31/1/2023
Ημερομηνία ανάρτησης 06/02/2023 12:06
ΑΔΑ Ψ2ΓΞ46ΨΧΗ5-Τ97
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ............
Ημερομηνία ανάρτησης 06/02/2023 12:04
ΑΔΑ 953Ρ46ΨΧΗ5-8Χ0
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΝΤΗ ΜΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ....
Ημερομηνία ανάρτησης 06/02/2023 12:01
ΑΔΑ 97ΩΝ46ΨΧΗ5-ΩΨΞ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ημερομηνία ανάρτησης 06/02/2023 11:59
ΑΔΑ Ψ9Σ746ΨΧΗ5-657
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΠΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
Ημερομηνία ανάρτησης 06/02/2023 08:14
ΑΔΑ 6Υ2Μ46ΨΧΗ5-ΟΩΓ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Είδος πράξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα: Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης
Ημερομηνία ανάρτησης 03/02/2023 10:56
ΑΔΑ 6ΜΗ746ΨΧΗ5-Ω3Μ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες ύδρευσης
Ημερομηνία ανάρτησης 03/02/2023 10:55
ΑΔΑ ΨΜ1846ΨΧΗ5-ΞΤΣ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες ύδρευσης
Ημερομηνία ανάρτησης 03/02/2023 10:53
ΑΔΑ 6ΘΞ646ΨΧΗ5-2Γ4
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες φωτισμού, κίνησης και θέρμανσης (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενεργειας)
Ημερομηνία ανάρτησης 03/02/2023 10:51
ΑΔΑ 66ΡΧ46ΨΧΗ5-Α0Η
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για πληρωμή τηλεφωνικών - τηλεγραφικών τελών
Ημερομηνία ανάρτησης 03/02/2023 08:45
ΑΔΑ 6ΞΗΧ46ΨΧΗ5-ΔΣ3
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για γραφική ύλη και μικροαντικείμενα γραφείων
Ημερομηνία ανάρτησης 02/02/2023 12:43
ΑΔΑ ΨΛΠΩ46ΨΧΗ5-ΙΗΞ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
Ημερομηνία ανάρτησης 01/02/2023 12:28
ΑΔΑ 97ΜΛ46ΨΧΗ5-ΩΤΘ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΣΥΜΒΑΣΗ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ORIAN –ERP TOY M.T.A
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 12:36
ΑΔΑ 9ΝΡΒ46ΨΧΗ5-ΓΙ0
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 11:09
ΑΔΑ 6ΔΠΟ46ΨΧΗ5-ΝΩΥ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για λοιπές μικροδαπάνες
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 09:34
ΑΔΑ ΨΗΣΟ46ΨΧΗ5-3Α9
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 09:22
ΑΔΑ 6ΑΣΧ46ΨΧΗ5-ΤΗΤ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για καταβολή τελών
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 09:20
ΑΔΑ ΨΩΗΚ46ΨΧΗ5-ΣΜΙ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δημοσιεύσεις
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 09:19
ΑΔΑ ΨΤ0Χ46ΨΧΗ5-2Ι1
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες κοινοχρήστων
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 09:17
ΑΔΑ 6ΒΥΓ46ΨΧΗ5-Υ4Γ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για μισθοδοσία προσωπικού
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 09:16
ΑΔΑ ΨΞΕ646ΨΧΗ5-ΕΘΒ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντήρηση και επισκευή κτιρίων
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 09:15
ΑΔΑ Ω5Ζ546ΨΧΗ5-6Υ7
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση απόδοσης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 09:14
ΑΔΑ ΨΜ3Α46ΨΧΗ5-ΤΞΦ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 09:13
ΑΔΑ 62ΚΗ46ΨΧΗ5-Ε7Θ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση απόδοσης στους λοιπούς οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτούς
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 09:12
ΑΔΑ 6Ε5Β46ΨΧΗ5-ΟΣΟ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για προμήθειες δημοσίου
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 09:11
ΑΔΑ 6ΤΣΤ46ΨΧΗ5-ΔΙΦ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για πληρωμή τηλεφωνικών - τηλεγραφικών τελών
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 09:09
ΑΔΑ ΨΟ7Θ46ΨΧΗ5-Λ5Δ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση απόδοσης υπέρ Δημοσίου γενομένων εισπράξεων
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 09:08
ΑΔΑ ΩΣΒ446ΨΧΗ5-ΦΛΥ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 09:06
ΑΔΑ 6ΔΛ946ΨΧΗ5-ΛΧΚ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες καθαρισμού γραφείων
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 09:05
ΑΔΑ 6ΓΧΜ46ΨΧΗ5-ΝΦΝ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για αμοιβές που εκτελούν ειδικές εργασιες
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 09:04
ΑΔΑ 6ΚΓ046ΨΧΗ5-1ΚΡ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες φωτισμού, κίνησης και θέρμανσης (με ηλεκτρισμό, φωταέριο και λοιπές πηγές ενεργειας)
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 09:03
ΑΔΑ ΨΛΣΓ46ΨΧΗ5-ΝΤΔ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για επιστροφές λοιπών περιπτώσεων
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 09:02
ΑΔΑ 6Ι2Γ46ΨΧΗ5-4Φ7
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση απόδοσης στον ΕΟΠΥΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 09:00
ΑΔΑ 65Ε546ΨΧΗ5-0Ε0
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για λοιπές αποδόσεις
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 08:59
ΑΔΑ Ψ3ΛΥ46ΨΧΗ5-Ξ98
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δικαστικά έξοδα
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 08:58
ΑΔΑ 65ΔΨ46ΨΧΗ5-6ΞΝ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 08:57
ΑΔΑ ΨΑ9Φ46ΨΧΗ5-87Π
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δαπάνες ύδρευσης
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 08:55
ΑΔΑ ΩΑΡ446ΨΧΗ5-ΩΟΞ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για καταβολή φόρων πάσης φύσεως (εισοδήματος, καταθέσεων, ΕΝΦΙΑ)
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 08:54
ΑΔΑ 663Φ46ΨΧΗ5-7ΚΤ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για αμοιβές που εκτελούν ειδικές εργασιες
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 08:52
ΑΔΑ 6ΟΚΨ46ΨΧΗ5-0Ν6
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση απόδοσης στον Ο.Α.Ε.Δ.
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 08:49
ΑΔΑ 672Κ46ΨΧΗ5-Ω6Ψ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση απόδοσης στο Ενιαίο Ταμειο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφαπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΠ) των εισπράξεων που έγιναν για αυτό
Ημερομηνία ανάρτησης 31/01/2023 08:51
ΑΔΑ ΩΣΞΩ46ΨΧΗ5-ΓΨ9
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση απόδοσης υπέρ ΝΠΔΔ γενομένων εισπράξεων
Ημερομηνία ανάρτησης 27/01/2023 09:21
ΑΔΑ ΩΖΤΩ46ΨΧΗ5-8ΗΧ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για συντήρηση και επισκευή κτιρίων
Ημερομηνία ανάρτησης 26/01/2023 16:53
ΑΔΑ 9ΜΩ446ΨΧΗ5-4ΛΡ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
Ημερομηνία ανάρτησης 26/01/2023 16:56
ΑΔΑ 9ΧΦ446ΨΧΗ5-ΛΙ5
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για εκτυπώσεις - εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις
Ημερομηνία ανάρτησης 25/01/2023 11:38
ΑΔΑ ΨΣΛΥ46ΨΧΗ5-Ο23
Εκδότης ΜΤΑ/Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση απόδοσης των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου
Ημερομηνία ανάρτησης 25/01/2023 11:37
ΑΔΑ 6Α2Μ46ΨΧΗ5-7ΦΝ
Εκδότης ΜΤΑ/Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για καταβολή μηνιαίων μερισμάτων ΕΚΟΕΜΑ
Ημερομηνία ανάρτησης 25/01/2023 11:36
ΑΔΑ 6Υ4Ξ46ΨΧΗ5-ΜΞ6
Εκδότης ΜΤΑ/Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων
Ημερομηνία ανάρτησης 25/01/2023 11:35
ΑΔΑ ΩΑΟΔ46ΨΧΗ5-ΥΣΑ
Εκδότης ΜΤΑ/Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν καταονάζονται ειδικά.
Ημερομηνία ανάρτησης 25/01/2023 11:33
ΑΔΑ 6ΑΦΦ46ΨΧΗ5-ΙΑ4
Εκδότης ΜΤΑ/Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για καταβολή φόρων (φόρος καταθέσεων σε Τράπεζες, φόρος εισοδήματος).
Ημερομηνία ανάρτησης 25/01/2023 11:32
ΑΔΑ ΨΜΝΦ46ΨΧΗ5-Α66
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για λοιπές αμοιβές Νομικών Προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες
Ημερομηνία ανάρτησης 25/01/2023 11:30
ΑΔΑ ΩΝΔΕ46ΨΧΗ5-ΛΧ4
Εκδότης ΜΤΑ/Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Ημερομηνία ανάρτησης 25/01/2023 10:41
ΑΔΑ ΨΓ2246ΨΧΗ5-Υ6Χ
Εκδότης ΜΤΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Είδος πράξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα: Την υποχρέωση για δημοσιεύσεις