Εφάπαξ χρηµατικό βοήθηµα

∆ικαιούχοι του εφάπαξ βοηθήµατος είναι οι µέτοχοι του άρθρου 8 του Ν.Δ.398/1974 (σε περίπτωση θανάτου αυτών οι οικογένειές τους), που αποµακρύνονται από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), µετά τη συµπλήρωση 20ετούς τουλάχιστον συµµετοχής στο Ταµείο (Ν.4407/16, άρθρο 35, παρ.1) και εφ΄ όσον θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από το ∆ηµόσιο, προσκοµίζοντας πράξη κανονισµού σύνταξης.

Εάν, ο µέτοχος δεν έχει συµπληρώσει 20 έτη µετοχική σχέση ή δεν ανήκει στους εξαιρουµένους των περιπτώσεων των παρ.4, 6 του άρθρου 17 του Ν.Δ.398/1974 και δεν προσκοµίσει πράξη κανονισµού σύνταξης, τότε παίρνει άτοκα πίσω τις εισφορές του ή αιτείται την αναστολή χορήγησης εφάπαξ βοηθήµατος µέχρι την έκδοση πράξης κανονισµού της σύνταξης (άρθρο 7 του Ν.4284/14).

Επίσης, δικαιούχοι του εφάπαξ βοηθήµατος είναι οι µέτοχοι του Ν.2936/2001 (προέλευσης ΕΠΥ – ΕΜΘ, ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ και ΕΠ.ΟΠ.), οι οποίοι θεµελιώνουν δικαίωµα για λήψη εφάπαξ βοηθήµατος µετά τη συµπλήρωση 10ετούς τουλάχιστον µετοχικής σχέσης (Ν.4284/2014, παρ. 2 του άρθρου 7), πλην των περιπτώσεων υγείας ή θανάτου.

Το Εφάπαξ βοήθηµα καταβάλλεται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των οικείων καταστατικών διατάξεων των Ε.ΛΟ.Α.Α. Αναλυτικότερα, µε την παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν.4509/2017 αντικαταστάθηκαν οι παρ. 1 & 2 του άρθρου 17 του Ν.Δ.398/74 από 1-1-2017 ως εξής:

«1. Για τον προσδιορισµό του ύψους του εφάπαξ βοηθήµατος που χορηγείται στους µετόχους που εξέρχονται από την υπηρεσία αθροιστικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 35 του ν.4387/2016 (Α‘85) ισχύουν τα εξής:

α. Για χρόνο µετοχικής σχέσης έως 31-12-2014 το ύψος του βοηθήµατος προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό των ετών συµµετοχής τους στον Ειδικό Λογαριασµό επί του αθροίσµατος του βασικού µισθού του µισθολογικού κλιµακίου στο οποίο είναι ενταγµένοι και του επιδόµατος ιδιαιτέρων συνθηκών που λαµβάνουν κατά την ηµεροµηνία εξόδου τους από την υπηρεσία, προσαυξηµένου µε το ποσό των εκατόν εβδοµήντα έξι (176) ευρώ. Στο άθροισµα του προηγούµενου εδαφίου το επίδοµα των ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας λαµβάνεται υπόψη µε την µέγιστη προσαύξηση που έλαβαν οι µέτοχοι κατά τα έτη συµµετοχής τους στον Ειδικό Λογαριασµό. Χρόνος συµµετοχής στον Ειδικό Λογαριασµό µικρότερος του έτους προσµετράται αναλόγως των µηνών συµµετοχής στο έτος αυτό .Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου τυχόν χρόνος συµµετοχής ίσος ή µεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ηµερών λογίζεται ως πλήρης µήνας ενώ τυχόν χρόνος συµµετοχής µικρότερος των δεκαπέντε(15) ηµερών δεν υπολογίζεται.

β. Για χρόνο µετοχικής σχέσης από την 1.1.2015 και εξής, το ύψος του βοηθήµατος υπολογίζεται σύµφωνα µε την τεχνική βάση διανεµητικού συστήµατος προκαθορισµένων εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση κατά τον µαθηµατικό τύπο της περίπτωσης γ‘ της παρ.4 του άρθρου 35 του ν.4387/2016.»

Για τους µετόχους που αποβιώνουν ή φονεύονται ή εξαφανίζονται σε πόλεµο ή σε διατεταγµένη υπηρεσία ειρηνικής περιόδου και οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει 25 έτη συµµετοχής στο Ταµείο το εφάπαξ βοήθηµα που καταβάλλεται στις οικογένειες αυτών υπολογίζεται σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα και προσαυξάνεται ακολούθως :

  • Για συµµετοχή µέχρι 15 ετών, κατά ποσοστό 30%.
  • Για συµµετοχή άνω των 15 ετών και µέχρι 20, κατά ποσοστό 25%.
  • Για συµµετοχή άνω των 20 ετών και µέχρι 25, κατά ποσοστό 20%.

Στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου, το βοήθηµα δεν µπορεί να είναι ούτε µικρότερο των 15 ετών, ούτε µεγαλύτερο των 25 ετών.

Για τους µετόχους που αποµακρύνονται από το στράτευµα λόγω σωµατικής ανικανότητας ή πεθαίνουν όχι σε διατεταγµένη υπηρεσία, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει 20ετή συµµετοχή στο Ταµείο, το βοήθηµα υπολογίζεται σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα και προσαυξάνεται ως ακολούθως:

  • Για συµµετοχή µέχρι 10 ετών, κατά ποσοστό 20%.
  • Για συµµετοχή άνω των 10 ετών και µέχρι 15, κατά ποσοστό 15%.
  • Για συµµετοχή άνω των 15 ετών και µέχρι 20, κατά ποσοστό 10%.

Στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου, το βοήθηµα δεν µπορεί να είναι ούτε µικρότερο των 10 ετών, ούτε µεγαλύτερο των 20 ετών.