Επιστροφή κρατήσεων υπέρ ΜΤΑ λόγω μη δικαίωσης σύνταξης

Στους στρατιωτικούς της Πολεμικής Αεροπορίες που απολύονται από την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως (όχι με δική τους αίτηση), χωρίς δικαίωμα σε σύνταξη, επιστρέφονται οι αντίστοιχες οι κρατήσεις που είχαν καταβληθεί υπέρ ΜΤΑ.

Δικαιολογητικά

Σε περίπτωση αποστολής αιτήσεων και δικαιολογητικών στο ΜΤΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τα έγγραφα πρέπει απαραιτήτως να έχουν σκαναριστεί με σαρωτή εγγράφων (scanner) και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf. Έγγραφα που παράγονται με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, κινητού τηλεφώνου, tablet κλπ, δεν γίνονται δεκτά.

Προσοχή: Δικαιολογητικά όπως αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά, αλλά μόνο από τις οικείες ΔΟΥ, έγγραφα στα οποία απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, και επικυρωμένα αντίγραφα τιμολογίων, υποβάλλονται μόνον ως πρωτότυπα είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του φυσικού Ταχυδρομείου.

  1. Αίτηση επιστροφής κρατήσεων υπέρ ΜΤΑ λόγω μη δικαίωσης σύνταξης
  2. Φύλλο διακοπής μισθοδοσίας
  3. Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου
  4. Απόφαση Αποστρατείας
  5. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας
Η σελίδα τροποποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2020