Επιστροφή κρατήσεων υπέρ ΜΤΑ λόγω μη δικαίωσης σύνταξης

Στους στρατιωτικούς της Πολεμικής Αεροπορίες που απολύονται από την Υπηρεσία αυτεπαγγέλτως (όχι με δική τους αίτηση), χωρίς δικαίωμα σε σύνταξη, επιστρέφονται οι αντίστοιχες οι κρατήσεις που είχαν καταβληθεί υπέρ ΜΤΑ.

Δικαιολογητικά

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την αποστολή αιτήσεων - δικαιολογητικών στο ΜΤΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα έγγραφα πρέπει απαραιτήτως να έχουν παραχθεί με σαρωτή εγγράφων (scanner) και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf, έτσι ώστε να είναι ευκρινή κατά την εκτύπωσή τους (το φόντο της σελίδας πρέπει, απαραιτήτως, να είναι λευκού χρώματος). Αρχεία εγγράφων που παράγονται ως φωτογραφίες με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, κινητού τηλεφώνου, tablet κ.λπ., δε γίνονται δεκτά.

Τα ακόλουθα έγγραφα υποβάλλονται μόνον ως πρωτότυπα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του φυσικού Ταχυδρομείου:

  • Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά (μέσω TAXISNET), αλλά μόνο από τις οικείες ΔΟΥ
  • Υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής έχει γίνει μέσω ΚΕΠ ή Αστυνομίας και
  • Επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα τιμολογίων εξόδων κηδείας.
  1. Αίτηση επιστροφής κρατήσεων υπέρ ΜΤΑ λόγω μη δικαίωσης σύνταξης
  2. Φύλλο διακοπής μισθοδοσίας
  3. Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου
  4. Απόφαση Αποστρατείας
  5. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας