Αναπροσαρμογή μερίσματος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων Διαδοχικής Ασφάλισης

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση αναπροσαρμογής μερίσματος λόγω διαδοχικής ασφάλισης
  2. Απόφαση του οικείου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης σχετικά με το χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σ΄ αυτό από τον ασφαλισμένο.