Μέρισμα

Η κυριότερη παροχή του Ταμείου είναι το μηνιαίο χρηματικό ποσό που παρέχει στους μερισματούχους του κάθε μήνα, δηλαδή το μέρισμα.

Μέρισμα δικαιούνται οι εξερχόμενοι της ενεργού υπηρεσίας μέτοχοι, εφόσον δικαιωθούν σύνταξης από τον κύριο συνταξιοδοτικό τους φορέα και τους καταβάλλεται η σύνταξη. Μερισματούχοι του Ταμείου καθίστανται και τα μέλη των χηρευουσών οικογενειών, εφόσον λόγω θανάτου ή αφάνειας μετόχου ή μερισματούχου κυρίως ασφαλισμένου δικαιωθούν κύριας σύνταξης από το συνταξιοδοτικό φορέα του θανόντος. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι χηρεύουσας οικογένειας είναι περισσότεροι του ενός, τότε το μέρισμα καταβάλλεται σε αυτούς κατ’ ισομοιρία.

Το μέρισμα τόσο των κυρίως ασφαλισμένων όσο και των μελών της χηρεύουσας οικογένειας διακόπτεται προσωρινά ή οριστικά στις περιπτώσεις που επέρχεται διακοπή καταβολής, προσωρινή ή οριστική, της σύνταξης από τον κύριο συνταξιοδοτικό φορέα του κυρίως ασφαλισμένου. Η συνταξιοδότηση εξ ιδίας υπηρεσίας, δικαιούχου χηρεύουσας οικογένειας δεν αίρει το δικαίωμα μερισματοδότησης και δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει την καταβολή μερίσματος σε αυτόν.

Το δικαίωμα απονομής μερίσματος δεν υπόκειται σε παραγραφή. Δεν χορηγούνται όμως σε καμία περίπτωση αναδρομικά μερίσματα πέραν του έτους από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Το μέρισμα χορηγείται από την ημερομηνία που αρχίζει η καταβολή της κύριας σύνταξης.

Για την ανεύρεση του ποσού του μερίσματος πολλαπλασιάζονται τα μερίδια που δικαιούται ο μερισματούχος με την τιμή του μεριδίου.

Η τιμή μεριδίου καθορίζεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση του Υ.ΕΘ.Α., ανάλογα με τα πραγματοποιηθέντα καθαρά έσοδα και κέρδη του Ταμείου κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Από 1/1/2022 η τιμή μεριδίου μερίσματος έχει καθοριστεί σε 12,00 €.

Για αποστράτους (μερισματούχους) που εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι και την 31/12/2016

Ο αριθμός των μεριδίων μερίσματος εξαρτάται:

α) από τα έτη της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας – μετοχικής τους σχέσης προς το Ταμείο (έτη καταβολών),

β) από το βαθμό του οποίου τις αποδοχές ελάμβαναν κατά την έξοδό τους από τις τάξεις της Π.Α. και

γ) από το Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας (Ε.Χ.Υ.), το οποίο υπολογίστηκε στη σύνταξή του.

Για αποστράτους (μερισματούχους) που εξήλθαν από την υπηρεσία από 1/1/2017

Ο αριθμός των μεριδίων μερίσματος εξαρτάται:

α) από τα έτη της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας – μετοχικής τους σχέσης προς το Ταμείο (έτη καταβολών),

β) από το Μισθολογικό Κλιμάκιο του βαθμού της κατηγορίας (Α’, Β’, Γ’) που ανήκαν κατά την έξοδό τους από τις τάξεις της Π.Α.

Ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας για τον υπολογισμό του μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 43, παρ. 7 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/31-3-2011), νοείται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας που προκύπτει από τη συνταξιοδοτική πράξη, με εξαίρεση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας που σύμφωνα με συνταξιοδοτικές διατάξεις λογίστηκε αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο για τον κανονισμό της σύνταξης. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για όσους είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι και 31-12-2010, για τους οποίους εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις.

Αναφορικά με την αναγνώριση συνταξίμου χρόνου ως χρόνου μετοχικής σχέσης – ασφάλισης στο Ταμείο, (π.χ. χρόνου στρατιωτικής θητείας, χρόνου σπουδών κ.ά.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 5 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄/31-3-2011), ισχύουν τα εξής:

 • Οι ευρισκόμενοι στην ενεργό υπηρεσία στρατιωτικοί – μέτοχοι του Ταμείου αναγνωρίζουν το συγκεκριμένο χρόνο, με τη διενέργεια κράτησης από τις μηνιαίες αποδοχές τους, αντίστοιχης προς την εκάστοτε διενεργούμενη υπέρ μερίσματος κράτηση (3,4% του βασικού μισθού), για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο αναγνώρισης. Προς το σκοπό αυτό απαιτείται η υποβολή στο Ταμείο μέσω της Μονάδας τους σχετικής αίτησης με συνημμένο ακριβές φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης Πράξης του Γ.Λ.Κ. με την οποία αναγνωρίστηκε ως συντάξιμος ο επίμαχος χρόνος.
 • Οι εξερχόμενοι της ενεργού υπηρεσίας στρατιωτικοί – μέτοχοι του Ταμείου, καθώς και οι μερισματούχοι καταβάλλουν για το χρόνο που αναγνωρίζουν την προβλεπόμενη υπέρ μερίσματος κράτηση, υπολογιζόμενη στον βασικό μισθό με τον οποίο μισθοδοτήθηκαν κατά την έξοδό τους από την Υπηρεσία. Το ποσό που προκύπτει καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε νομιμοτόκως με υπογραφή σχετικού χρεωστικού ομολόγου με χρόνο αποπληρωμής όχι μεγαλύτερο του αναγνωριζόμενου χρόνου. Προς το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Ταμείο σχετική αίτηση-δήλωση.
 • Οι εξερχόμενοι μετά την έναρξη ισχύος (31-3-2011) του παραπάνω νόμου, από Στρατιωτικές Σχολές, αναγνωρίζουν υποχρεωτικά τα έτη σπουδών τους ως χρόνο μετοχικής σχέσης στο Μ.Τ.Α. αμέσως μετά την έξοδό τους από τις Σχολές. Η αναγνώριση αυτή γίνεται με τη διενέργεια κράτησης από τις μηνιαίες αποδοχές τους, αντίστοιχης προς την εκάστοτε διενεργούμενη υπέρ μερίσματος κράτηση, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο αναγνώρισης. Προς το σκοπό αυτό, το Μ.Τ.Α. αυτεπαγγέλτως, κατόπιν παροχής σχετικών στοιχείων από τις Στρατιωτικές Σχολές, δίδει αντίστοιχες μεταβολές στο ΓΕΑ/ΟΛΚΑ για τη διενέργεια των συγκεκριμένων κρατήσεων.

Ειδικότερα :

Ανάλογα με τα έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας – μετοχικής σχέσης προς το Ταμείο, το μέρισμα διακρίνεται σε:

 • Άρτιο μέρισμα το οποίο λαμβάνουν όσοι έχουν συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Αναφέρονται τα εξής:
  • Οι χηρεύουσες οικογένειες των φονευομένων σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής Μετόχων, δικαιούνται αρτίου μερίσματος ανεξάρτητα από το συντάξιμο χρόνο υπηρεσίας.
  • Σε περίπτωση θανάτου άγαμου μετόχου του Ταμείου σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα ταύτης, η πατρική αυτού οικογένεια – ήτοι ο πατέρας και εν ελλείψει αυτού η μητέρα – έχει δικαίωμα για λήψη αρτίου μερίσματος του βαθμού βάσει του οποίου θα ελάμβανε μέρισμα ο θανών, εάν είχε δικαιωθεί σύνταξης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας του θανόντος, έστω και αν τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιώθηκαν ισόβιας στρατιωτικής συντάξεως.
 • Ελαττωμένο μέρισμα, το οποίο λαμβάνουν όσοι δεν έχουν συμπληρώσει 25 έτη συντάξιμης υπηρεσίας. Δικαιούνται δε τόσα εικοστά πέμπτα του αρτίου μερίσματος, όσα είναι τα πραγματικά χρόνια της συντάξιμης υπηρεσίας.
 • Προσαυξημένο μέρισμα, το οποίο λαμβάνουν όσοι έχουν πραγματική συντάξιμη υπηρεσία πάνω από 25 και μέχρι 35 έτη. Στην περίπτωση αυτή, χορηγείται επιπλέον των μεριδίων του αρτίου μερίσματος, ένα (1) μερίδιο για κάθε διετία πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

Ειδικές διατάξεις ισχύουν για τους στρατιωτικούς που μεταπίπτουν σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας:

Αυτοί θεωρούνται μέτοχοι και μερισματούχοι του Ταμείου συγχρόνως, μέχρι την κατάληψή τους από το όριο ηλικίας του βαθμού τους. Κατά τη μετάταξή τους σε μία των πολεμικών Καταστάσεων εγγράφονται προσωρινά, στα Μητρώα μερισματούχων του Ταμείου σαν δικαιούχοι μερίσματος βάσει του Μισθολογικού Κλιμακίου του βαθμού της κατηγορίας τους, καθώς και της μέχρι της μετάταξής τους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας τους, εφόσον έχουν τουλάχιστον 10ετή υπηρεσία ή εφόσον συμπληρώσουν αυτή. Το αναγνωριζόμενο σ΄ αυτούς δικαίωμα μερίσματος, μεταβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Σε κάθε πραγματική προαγωγή, κατά βαθμό.
 • Με τη συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
 • Όταν καταληφθούν από το όριο ηλικίας του βαθμού τους.

Επισήμανση για το μέρισμα των χηρευουσών οικογενειών (μετόχων και μερισματούχων):

Με το άρθρο 43 παρ. 4 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄/31-3-2011), επήλθε τροποποίηση στις διατάξεις της Νομοθεσίας του Μ.Τ.Α. που αφορούν στο δικαιούμενο μέρισμα των χηρευουσών οικογενειών θανόντων κυρίως ασφαλισμένων του Ταμείου. Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή, εφεξής το μέρισμα της χηρεύουσας οικογένειας του κυρίως ασφαλισμένου (μερισματούχου ή μετόχου) συνίσταται σε ποσοστό του μερίσματος, που ελάμβανε ο κυρίως ασφαλισμένος μερισματούχος ή θα δικαιούνταν ο μέτοχος αν κατά το χρόνο του θανάτου του καθίστατο μερισματούχος, ίσο με το ποσοστό της κύριας σύνταξης που της κανονίζεται και καταβάλλεται από το συνταξιοδοτικό φορέα του κυρίως ασφαλισμένου.

Χηρεύουσες οικογένειες που έχουν δικαιωθεί, με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, ακέραιο το μέρισμα του κυρίως ασφαλισμένου, διατηρούν, ως προσωπική διαφορά, τη διαφορά μεταξύ του μερίσματος που τους κανονίσθηκε και αυτού που δικαιούνται με βάση τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου, μέχρι πλήρους συμψηφισμού της διαφοράς αυτής με μελλοντικές αυξήσεις του μερίσματος.

Δικαιολογητικά

Μέρισμα σε εξερχόμενο της ενεργού υπηρεσίας στρατιωτικό

[!] ΠΡΟΣΟΧΗ: H αίτηση και τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

 1. Αίτηση απονομής μερίσματος μετόχου στην οποία θα αναφέρεται και η επιθυμία αναγνώρισης στο ΜΤΑ διαφόρων υπηρεσιών όπως υπηρεσίας σε Μονάδες εκστρατείας κ.λπ.).
 2. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου.
 3. Φύλλο Διακοπής Μισθού.
 4. Βεβαίωση ΓΕΑ/Β1 για τυχόν μεταβολές σχετικά με υποδικία, αργία, προσωρινή απόλυση, κ.ά.
 5. Βεβαίωση ΓΕΑ/Β1 για υπηρεσία σε μονάδες εκστρατείας.
 6. Προεδρικό Διάταγμα αποστρατείας.
 7. Βεβαίωση ΓΕΑ/ΟΛΚΑ για θεμελίωση ή μη συνταξιοδοτικού δικαιώματος την 31-12-2010.
 8. Αποδεικτικό Τραπεζικού Λογαριασμού.
 9. Δήλωση στοιχείων νέου μερισματούχου.
 10. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 11. Αποδεικτικό έγγραφο Α.Μ.Κ.Α.
 12. Αποδεικτικό έγγραφο Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.
 13. Συνταξιοδοτική Πράξη, η οποία αποστέλλεται στο Μετοχικό Ταμείο, ηλεκτρονικά από τον e-ΕΦΚΑ, όταν εκδοθεί.

Μέρισμα σε χηρεύουσα οικογένεια θανόντος/θανούσης εν ενεργεία στρατιωτικού – μετόχου

[!] ΠΡΟΣΟΧΗ: H αίτηση και τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται στο ΜΤΑ με μέριμνα του ΟΛΚΑ.

 1. Αίτηση απονομής μερίσματος χηρεύουσας οικογενείας μετόχου, κάθε μέλους της χηρεύουσας οικογένειας που δικαιούται μέρισμα.
 2. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου.
 3. Φύλλο Διακοπής Μισθού.
 4. Βεβαίωση ΓΕΑ/Β1 για τυχόν μεταβολές σχετικά με υποδικία, αργία, προσωρινή απόλυση, κ.λπ. του θανόντος/της θανούσης.
 5. Βεβαίωση ΓΕΑ/Β1 για υπηρεσία του θανόντος/της θανούσης σε μονάδες εκστρατείας.
 6. Προεδρικό Διάταγμα προαγωγής του θανόντος/της θανούσης σε επόμενο βαθμό.
 7. Βεβαίωση ΓΕΑ/ΟΛΚΑ για θεμελίωση ή μη συνταξιοδοτικού δικαιώματος του θανόντος/της θανούσης την 31-12-2010.
 8. Προεδρικό Διάταγμα προαγωγής του θανόντος/της θανούσης σε επόμενο βαθμό.
 9. Διαταγή διαγραφής του θανόντος/της θανούσης από τη δύναμη της ΠΑ.
 10. Ληξιαρχική Πράξη θανάτου.
 11. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών του θανόντος/της θανούσης.
 12. ΑποδεικτικόΤραπεζικού Λογαριασμού κάθε μέλους της χηρεύουσας οικογένειας που δικαιούται μέρισμα.
 13. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας κάθε μέλους της χηρεύουσας οικογένειας που δικαιούται μέρισμα.
 14. Αποδεικτικό έγγραφο Α.Μ.Κ.Α. κάθε μέλους της χηρεύουσας οικογένειας που δικαιούται μέρισμα.
 15. Αποδεικτικό έγγραφο Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. κάθε μέλους της χηρεύουσας οικογένειας που δικαιούται μέρισμα.
 16. Δήλωση στοιχείων νέου μερισματούχου κάθε μέλους της χηρεύουσας οικογένειας που δικαιούται μέρισμα.
 17. Υπεύθυνη Δήλωση εργασιακής/συνταξιοδοτικής κατάστασης της/του εν ζωή συζύγου.
 18. Συνταξιοδοτική Πράξη, η οποία αποστέλλεται στο Μετοχικό Ταμείο, ηλεκτρονικά από τον e-ΕΦΚΑ, όταν εκδοθεί.

Μεταβίβαση μερίσματος σε χηρεύουσα οικογένεια θανόντος/θανούσης αποστράτου – μερισματούχου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την αποστολή αιτήσεων - δικαιολογητικών στο ΜΤΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα έγγραφα πρέπει απαραιτήτως να έχουν παραχθεί με σαρωτή εγγράφων (scanner) και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf, έτσι ώστε να είναι ευκρινή κατά την εκτύπωσή τους (το φόντο της σελίδας πρέπει, απαραιτήτως, να είναι λευκού χρώματος). Αρχεία εγγράφων που παράγονται ως φωτογραφίες με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, κινητού τηλεφώνου, tablet κ.λπ., δε γίνονται δεκτά.

Τα ακόλουθα έγγραφα υποβάλλονται μόνον ως πρωτότυπα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του φυσικού Ταχυδρομείου:

 • Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά (μέσω TAXISNET), αλλά μόνο από τις οικείες ΔΟΥ
 • Υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής έχει γίνει μέσω ΚΕΠ ή Αστυνομίας και
 • Επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα τιμολογίων εξόδων κηδείας.

H αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν είτε μέσω του φυσικού ταχυδρομείου είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: hrdir.mta@haf.gr

 1. Αίτηση μεταβίβασης μερίσματος θανόντος – θανούσης μερισματούχου.
 2. Αποδεικτικό Τραπεζικού Λογαριασμού.
 3. Δήλωση στοιχείων νέου μερισματούχου.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση εργασιακής/συνταξιοδοτικής κατάστασης της/του εν ζωή συζύγου.
 5. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 6. Αποδεικτικό έγγραφο Α.Μ.Κ.Α.
 7. Αποδεικτικό έγγραφο Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.
 8. “Απόφαση Απονομής Σύνταξης Λόγω Θανάτου”, η οποία αποστέλλεται στο Μετοχικό Ταμείο με μέριμνα της χηρεύουσας οικογένειας, όταν εκδοθεί από τον e-ΕΦΚΑ