Εγγραφή γάμου ή συμφώνου συμβίωσης αποστράτου – μερισματούχου

Δικαιολογητικά

Σε περίπτωση αποστολής αιτήσεων και δικαιολογητικών στο ΜΤΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τα έγγραφα πρέπει απαραιτήτως να έχουν σκαναριστεί με σαρωτή εγγράφων (scanner) και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf. Έγγραφα που παράγονται με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, κινητού τηλεφώνου, tablet κλπ, δεν γίνονται δεκτά.

Προσοχή: Δικαιολογητικά όπως αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά, αλλά μόνο από τις οικείες ΔΟΥ, έγγραφα στα οποία απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, και επικυρωμένα αντίγραφα τιμολογίων, υποβάλλονται μόνον ως πρωτότυπα είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του φυσικού Ταχυδρομείου.

  1. Αίτηση εγγραφής γάμου ή συμφώνου συμβίωσης αποστράτου – μερισματούχου
  2. Ληξιαρχική Πράξη γάμου
  3. Αποδεικτικό είσπραξης των σχετικών δικαιωμάτων του Ταμείου (μέσω κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού σε λογαριασμό του ΜΤΑ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό IBAN)
Η σελίδα τροποποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2020