Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΜΤΑ από 01/01/15 έως 30/09/15

47

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΜΤΑ από 01/01/15 έως 30/09/15.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 74ΗΥ46ΨΧΗ5-5ΞΦ