Aνακοίνωση Χρονοδιαγράμματος Προπληρωμών Μηνιαίων Μερισμάτων ΜΤΑ

3

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα προπληρωμών των μηνιαίων μερισμάτων ΜΤΑ και ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΑ για το έτος 2016.