Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΕΚΟΕΜΑ από 1/1/2015 έως 30/11/2015

35

Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΕΚΟΕΜΑ από 1/1/2015 έως 30/11/2015.