Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 1-1-2017 έως 30-9-2017

17

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 1-1-2017 έως 30-9-2017

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΜΥΥ46ΨΧΗ5-9ΝΞ