Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 1-1-2018 έως 31-1-2018

37

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 1-1-2018 έως 31-1-2018

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΤΙΕ46ΨΧΗ5-Θ68