Δημόσια Κλήρωση για Επιλογή Ασκούμενου Δικηγόρου στο ΜΤΑ

60

 

A N A K O I N Ω Σ Η

1. Ανακοινώνεται ότι στις 27 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00’ π.μ., αρμόδια επιτροπή του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) προέβη σε δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.979.1/ΑΔ.2796/Σ.1022/08-03-2018/ΜΤΑ/ΔΔΠ Πρόσκληση του Ταμείου (ΑΔΑ: ΩΑ4646ΨΧΗ5-ΘΛ2), για την επιλογή ενός (1) ασκούμενου δικηγόρου στη Νομική Υπηρεσία του ΜΤΑ.

2. Kατά τη διενεργηθείσα ως άνω δημόσια κλήρωση, κληρώθηκε η ασκούμενη δικηγόρος Ανδρέου Μαρία του Εμμανουήλ, με Α.Μ. ΔΣΑ: 53963.

3. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην κλήρωση αναπληρωματικών υποψηφίων, κατά την οποία κληρώθηκαν, κατά σειρά, οι εξής:

α. Πρώτος (Α΄) αναπληρωματικός υποψήφιος: Φωτίου Βασίλειος.

β. Δεύτερη (Β΄) αναπληρωματική υποψήφια: Mποκίου Δήμητρα.

γ. Τρίτη (Γ΄) αναπληρωματική υποψήφια: Σταμούλη Ελένη.

δ. Τέταρτη (Δ΄) αναπληρωματική υποψήφια: Kαΐλη Μαρία.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΜΤΑ
Σμήναρχος (Ο) Ιωάννης Τσοπλακτσόγλου
Γενικός Διευθυντής