Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

38

Με την υπ΄ αριθμ. 05/17-05-18 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α εγκρίθηκε η χορήγηση εκατόν επτά (107) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (ν.398/74) με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο3112/10-3-17 έως Νο 8231/28-8-17.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση του ΜΤΑ