Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2018 έως 31/08/2018

26

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων από 01/01/2018 έως 31/08/2018

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΨΟΑΩ46ΨΧΗ5-4ΕΔ