Ματαίωση Διαδικασίας Επιλογής Ασκούμενου/-ης Δικηγόρου στο ΜΤΑ

43

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (MTA) ανακοινώνει ότι η διαδικασία επιλογής ασκούμενου/-ης δικηγόρου για μία (1) θέση στο Ταμείο, στo πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Φ.479.1/ΑΔ.7580/Σ.3684/24-06-19/ΜΤΑ/ΔΔΠ Πρόσκλησης (ΑΔΑ:6ΨΔΤ46ΨΧΗ5-55Φ), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 10η Ιουλίου 2019, ματαιώνεται.

Δείτε εδώ την Προκήρυξη