Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ε.ΛΟ.Α.Α από 1-1-2019 έως 30-09-2019

90

Εκτέλεση Ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Ε.ΛΟ.Α.Α από 1-1-2019 έως 30-09-2019

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω4ΓΛ6-ΨΗ9