Ανακοίνωση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθημάτων

203

Με την υπ΄ αριθμ. 10/18-11-19 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε) του Ε.ΛΟ.Α.Α, εγκρίθηκε η χορήγηση πενήντα τεσσάρων (54) Εφάπαξ Βοηθημάτων Εξερχομένων (ν.398/74 & ν. 4387/16), με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο 11055/14-10-19 έως Νο 11522/23-10-19.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση του ΜΤΑ