Έκτακτο Βοήθημα Μερισματούχων ΜΤΑ Έτους 2019

945

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει, ότι σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 21/22-10-2019 Απόφασης ΔΣ/ΜΤΑ η οποία εγκρίθηκε από τον κο Υ.ΕΘ.Α. με τη Φ.951.16/ΑΔ.14224/Σ.2753/20-12-19/ΓΕΑ/Δ6/1γ, στις 24-12-2019 θα χορηγηθεί, ένα (1) μηνιαίο μέρισμα, ως έκτακτο βοήθημα έτους 2019.

Δικαιούχοι βοηθήματος καθίστανται οι μισθοδοτούμενοι έως και τον Δεκέμβριο 2019.

ΓΙΑ ΤΟ ΜΤΑ
Σμχος (Ο) Ελευθέριος Γεωργίου
Γενικός Διευθυντής ΜΤΑ