Δικαιούχοι Εκτάκτου Βοηθήματος Έτους 2019

1914

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21/22-10-2019 Απόφαση ΔΣ/ΜΤΑ η οποία εγκρίθηκε από τον κο Υ.ΕΘ.Α. με τη Φ.951.16/ΑΔ.14224/Σ.2753/20-12-19/ΓΕΑ/Δ6/1γ, χορηγήθηκε, ένα (1) μηνιαίο μέρισμα ως έκτακτο βοήθημα έτους 2019 στους μερισματούχους του.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 06/26-02-20 Απόφαση ΔΣ/ΜΤΑ το έκτακτο βοήθημα θα χορηγηθεί και σε όσους τυγχάνουν μερισματούχοι με δικαίωμα σύνταξης αναδρομικά από το έτος 2019, βάσει της Συνταξιοδοτικής Πράξης.