Ανακοίνωση κλήρωσης ασκούμενου/νης δικηγόρου στο Μ.Τ.Α.

494

Ανακοινώνεται ότι στις 12 Iουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00’ π.μ., αρμόδια επιτροπή του Ταμείου προέβη σε δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.Φ.479.1 / ΑΔ.6419 / Σ.2220 / 23-06-2021 / ΜΤΑ/ΔΔΠ Πρόσκληση για την άσκηση υποψηφίου δικηγόρου στο ΜΤΑ (ΑΔΑ: 6ΛΚΝ46ΨΧΗ5-ΑΑ2 ).

Kατά τη διενεργηθείσα ως άνω δημόσια κλήρωση, κληρώθηκε η ασκούμενη δικηγόρος Οικονόμου Κωνσταντίνα του Σταύρου, με Α.Μ. 056879 του Δ.Σ : Αθηνών, με επιλαχόντα τον ασκούμενο δικηγόρο Τάσιο Χρήστο του Κωνσταντίνου, με Α.Μ. 1686 Δ.Σ.Λάρισα