Χορήγηση Έκτακτου Βοηθήματος Μερισματούχων Μ.Τ.Α. Έτους 2022

8760

Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει, ότι σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 22/10-11-2022 Απόφασης Δ.Σ./Μ.Τ.Α. η οποία εγκρίθηκε από τον κο Υ.ΕΘ.Α με τη Φ. 951.16/15236/Σ.2595/16-12-2022, την 29η Δεκεμβρίου 2022 θα χορηγηθεί, ένα (1) μηνιαίο μέρισμα, ως έκτακτο βοήθημα έτους 2022, βάσει του άρθρου 13 του α.ν.1988/1939 (ΦΕΚ 414Α΄).